Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for kreft, indikatorer for aktivitet og forløpstid

Aktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for pakkeforløp kreft. Statistikken er basert på registreringer i spesialisthelsetjenesten.

NPR er flyttet til FHI

I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen ble ansvaret for flere registre flyttet fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet (FHI) fra 1. januar 2024. Les mer om hva dette betyr i praksis og om nye oppgaver til FHI 1. januar (fhi.no)

Om statistikken

 • Statistikken er basert på pakkeforløpsdata rapportert til Norsk pasientregister (NPR). Helseforetakene rapporterer inn data hver måned og får tilbakemelding på kvaliteten i data. Helseforetakene korrigerer i sine systemer og rapporterer data inn på nytt. Når årsrapportering er ferdig så låses perioden og tallene oppdateres ikke lenger.
 • Statistikken presenteres på tertialnivå for enkelte indikatorer og pakkeforløp.
 • For enkelte typer forløp, og ved oppstart av nye pakkeforløp, kan forløpsindikatorene i noen tilfeller baseres på et lavt antall registreringer. Dette kan gi variasjoner i måloppnåelsen.
 • En viktig målsetning med Pakkeforløp for kreft er å unngå ikke‐medisinsk begrunnet ventetid ved at pasienter med begrunnet mistanke om kreft skal gjennomgå raskere og mer forutsigbare forløp. Det er definert maksimalt anbefalte forløpstider for hver av fasene i hvert av pakkeforløpene.

Les mer om tallene

Datakilde og dataansvar

Norsk pasientregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Anonymitet og personvern

 • Statistikk som er åpent tilgjengelig på nett er anonymisert.
 • Opplysninger vurderes som anonyme når de ikke kan knyttes til enkeltpersoner.
 • Anonymitet sikres ved å slette tall under tre eller slette tall som gjør det mulig å regne seg frem til tall under tre ved å kombinere informasjon fra ett eller flere datasett. 
 • Konsekvensen av anonymisering er lavere detaljeringsgrad av statistikken og mulighet for datatap. Et datatap gjør at summering av tall til et overordnet nivå (for eksempel Norge), vil ha avvik tilsvarende de tallene som er fjernet på et lavere nivå (for eksempel behandlingssted eller kommune).
 • Datatapet er gått igjennom for hver enkelt statistikk og vurdert til å være lite nok til at tallene likevel gir et riktig bilde av fagområdet som den beskriver.
 • Tallene vises på lavest mulig nivå. Forløp med mange pasienter kan vises mer detaljert enn forløp med få pasienter. For eksempel kan pakkeforløp for brystkreft vises per helseforetak og tertial, mens pakkeforløp for myelomatose bare kan vises per år og regionalt helseforetak (RHF). Oversikt over indikatorer, pakkeforløp og laveste detaljeringsgrad for periode og geografi (xlsx).
 • De som har behov mer detaljert statistikk kan få tilgang til det ved søknad eller samarbeidsavtaler.
 • Metoder for anonymisering av datasett videreutvikles kontinuerlig, og endringer kan derfor komme i fremtiden.

Lenker

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Først publisert: 31.01.2024 Siste faglige endring: 04.06.2024