Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i somatiske sykehus, januar-august 2023

Hovedtall for perioden januar til august 2023 med endring fra samme periode i 2022:

  • 1 700 000 pasienter, som var en økning på 3,0 prosent
  • 520 367 døgnopphold, som var en økning på 0,9 prosent
  • 223 370 dagbehandlinger, som var en økning på 2,4 prosent
  • 4 640 090 polikliniske kontakter, som var en økning på 5,2 prosent
  • For offentlig finansiert aktivitet i private sykehus var det en nedgang i antall døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske kontakter

Aktivitetsnivå og antall pasienter

Antall opphold/kontakter og antall pasienter rapportert fra somatisk spesialisthelsetjeneste har økt i de åtte første månedene av 2023 sammenlignet med 2022.

Tabell 1. Antall pasienter og opphold/kontakter etter type opphold og innleggelsesmåte i somatiske sykehus, januar – august 2023. Prosent endring fra samme periode i 2022.

 

Antall opphold/kontakter

Antall pasienter*

 

Jan-aug
2022

Endring, prosent

Jan-aug
2023

Endring, prosent

Antall pasienter totalt

 

-

-

1 704 690

3,0

Type opphold/kontakt*

 

 

 

 

Døgnopphold**

520 367

0,9

368 748

1,3

  Planlagt behandling

137 915

2,7

116 061

3,0

  Øyeblikkelig hjelp

379 474

-0,2

282 174

0,2

Dagbehandling

223 370

2,4

190 445

2,9

Polikliniske kontakter

4 640 090

5,2

1 569 596

3,2

* Mange pasienter har flere typer opphold, derfor vil summen av antall pasienter på henholdsvis døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske kontakter, være høyere enn totalsummen av antallet pasienter i tabellen.

** Her er 2978 opphold kodet med innleggelsesmåte Tilbakeføring av pasient fra annet sykehus. Skal benyttes der pasienten returnerer etter behandling i annet sykehus.

I overkant av 1 700 000 pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i de åtte første månedene i 2023, en økning på 3 prosent fra tilsvarende periode i 2022.

Nesten 370 000 pasienter hadde minst ett døgnopphold i de åtte første månedene i 2023, en økning på 1,3 prosent fra samme periode året før. Det var omtrent 520 000 døgnopphold i de åtte første månedene 2023, en økning på 0,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Det var en økning i planlagt behandling og en nedgang i øyeblikkelig hjelp. Antall døgnopphold økte i alle helseregioner, med unntak av i Helse Midt Norge

Det var litt over 190 000 pasienter som fikk minst en dagbehandling i de åtte første månedene i 2023. Det var 2,9 prosent flere pasienter enn tilsvarende periode i 2022. Det ble registrert i overkant av 223 000 dagbehandlinger, som var en økning på 2,4 prosent sammenlignet med 2022. Antall dagbehandlinger økte alle helseregioner.

I underkant av 1 570 000 pasienter fikk helsehjelp på poliklinisk nivå, og det ble registrert i overkant av 4 640 000 polikliniske kontakter i de åtte første månedene i 2023. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2022, var det en økning i både antall pasienter og kontakter. Antall polikliniske konsultasjoner økte i alle helseregioner.

Offentlig finansiert aktivitet ved private sykehus

Tabell 2 viser tall fra offentlig finansiert aktivitet ved private sykehus. Oppholdene er også inkludert i tabell 1. I de åtte første månedene i 2023 var det 323 døgnopphold ved private sykehus. Antall døgnopphold gikk kraftig ned sammenlignet med tilsvarende periode i 2022.

Det ble registrert i underkant av 8 600 dagbehandlinger og nesten 58 000 offentlig finansierte polikliniske kontakter ved private sykehus i de åtte første månedene i 2023. Det var en stor nedgang sammenlignet med tilsvarende periode  i 2022.

Døgnopphold ved private sykehus utgjorde 0,3 prosent av totalt antall døgnopphold i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende andel for dagbehandlinger og polikliniske kontakter var på henholdsvis 5,1 prosent og 1,5 prosent. Aktiviteten ved private rehabiliteringsinstitusjoner er ikke medregnet i disse tallene.

Den store nedgangen i offentlig finansierte opphold ved private sykehus kan skyldes avviklingen av ordningen Fritt behandlingsvalg, samt endringer i avtaler for private sykehus.

Tabell 2. Antall offentlige finansierte opphold og kontakter ved private sykehus etter type opphold, januar – august 2023. Prosentvis endring fra 2022.

Type opphold

Jan-aug 2023

Endring

Døgnopphold

323

-77,8

Dagbehandling

8 580

-22,9

Polikliniske kontakter

57 891

-11,9

Norsk Pasientklassifisering (NPK)

For 2023 har NPR brukt NPK (Norsk pasientklassifisering), som er en programvare som blant annet gjennomfører DRG-gruppering og poengberegning av aktivitetsdata fra sykehus i henhold til ISF-regelverket. Hvis en pasient har opphold ved flere avdelinger ved samme institusjon i løpet av samme innleggelse eller har flere legekontakter samme dag aggregerer NPK disse til et sykehusopphold.

Definisjoner

Det er sykehusopphold som er datagrunnlaget for dette notatet. Et opphold er enten døgnopphold, dagbehandling eller poliklinisk kontakt. Døgnopphold er innleggelser med en eller flere overnattinger. Dagbehandling er dagkirurgi eller innleggelser med 0 liggedager. Skillet mellom døgnopphold og dagbehandling er knyttet til om det foreligger en overnatting eller ikke, dvs om dato for utskrivning er lik innleggelsesdato eller ikke. Dette betyr at opphold hvor pasienten legges inn på kvelden og utskrives tidlig neste morgen vil bli definert som et døgnopphold, mens en pasient som legges inn på morgenen og utskrives på kvelden samme dag vil bli kategorisert som en dagbehandling. Polikliniske kontakter defineres som konsultasjoner, samt innleggelser ved private sykehus som ikke er gruppert i kirurgisk DRG, som ikke er definert som rehabilitering, kjemoterapi, stråleterapi eller dialyse.

Om tallene

Sykehusene gjør etterregistrering og korreksjoner på datagrunnlaget i løpet av året. Tallene som presenteres i notatet må derfor anses som foreløpige, og vil kunne avvike fra kommende publikasjoner vedrørende aktiviteten i 2023.

Forskjeller mellom data publisert av Norsk pasientregister og Statistisk sentralbyrå

Aktivitetsdata fra NPR er grunnlag for nasjonal statistikk. Avvik mellom tall publisert av NPR og tall publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) skyldes at SSB i sin statistikk for somatiske sykehus tar ut ikke-bosatte i Norge.

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Her finner du mer statistikk fra Norsk pasientregister

Først publisert: 20.10.2023 Siste faglige endring: 19.01.2024 Se tidligere versjoner