Aktivitet i somatiske sykehus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk fra alle somatiske sykehus.

Statistikk i grafer og tabeller

Visning for antall pasienter og opphold, liggetid, pasientstrømmer og ø-hjelp i somatiske sykehus. Tall for avtalespesialister inngår ikke, se egen statistikk for avtalespesialister. Tallene oppdateres hvert tertial.

Hovedtall 2019

  • Om lag 1,99 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2019. Dette var en økning på 1,0 prosent sammenlignet med 2018
  • Omtrent 800 000 døgnopphold. Økning på 0,1 prosent
  • I overkant av 340 000 dagbehandlinger. Økning på 1,1 prosent
  • Over 6 300 000 polikliniske kontakter. Økning på 2,5 prosent
  • For offentlig finansiert aktivitet i private sykehus var det en nedgang i antall døgnopphold, mens det var en økning i antall dagbehandlinger og polikliniske kontakter

Rapporter og notater

Notat, 2. tertial 2019, aktivitet i somatisk sektor, spesialisthelsetjenesten

Årsrapporter aktivitet i somatisk sektor, spesialisthelsetjenesten

Kvalitet og kompletthet

Data fra somatiske sykehus vurderes generelt til å ha god kvalitet på variabler knyttet til aktivitetsnivå og DRG-gruppering. Se årsrapport fra somatisk spesialisthelsetjeneste for mer informasjon om datakvalitet.

Datagrunnlag

NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk for somatisk spesialisthelsetjeneste avviker noe fra datagrunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF) og datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå (SSB).

  • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) registrert som er finansiert gjennom ISF.
  • NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer  både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel  aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse. 
  • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

Først publisert: 06.03.2019