Aktivitet i somatiske sykehus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk fra alle somatiske sykehus.

Statistikk i grafer og tabeller

Visning for antall pasienter og opphold, liggetid, pasientstrømmer og ø-hjelp i somatiske sykehus. Tall for avtalespesialister inngår ikke, se egen statistikk for avtalespesialister. Tallene oppdateres hvert tertial.

Hovedtall 1. tertial 2020

  • Mer enn én million pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 1. tertial 2020, en nedgang på 8,3 prosent fra 2019.
  • 100 000 dagbehandlinger, som var en nedgang på 17,6 prosent
  • 1 948 000 polikliniske kontakter, som var en nedgang 11,4 prosent
  • For offentlig finansiert aktivitet i private sykehus er det en nedgang i alle omsorgsnivå

Datakilde

Norsk pasientregister

Rapporter og notater

Notat, 1. tertial 2020, aktivitet i somatisk sektor, spesialisthelsetjenesten

Årsrapporter aktivitet i somatisk sektor, spesialisthelsetjenesten

Kvalitet og kompletthet

Data fra somatiske sykehus vurderes generelt til å ha god kvalitet på variabler knyttet til aktivitetsnivå og DRG-gruppering. Se årsrapport fra somatisk spesialisthelsetjeneste for mer informasjon om datakvalitet.

Datagrunnlag

NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk for somatisk spesialisthelsetjeneste avviker noe fra datagrunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF) og datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå (SSB).

  • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) registrert som er finansiert gjennom ISF.
  • NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer  både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel  aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse. 
  • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 06.03.2019