Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i somatiske sykehus, 1. tertial 2023

Norsk pasientregister (NPR) er et sentralt helseregister med opplysninger om alle som venter på, eller har fått behandling, i spesialisthelsetjenesten. Artikkelen viser hovedtall for aktiviteten ved de somatiske sykehusene for de fire første månedene i 2023.

Sykehusene gjør etterregistrering og korreksjoner på datagrunnlaget i løpet av året. Tallene må derfor anses som foreløpige, og vil kunne avvike fra kommende publikasjoner vedrørende aktiviteten i 2023.

Hovedtall for 1. tertial 2023 med endring fra 1. tertial 2022

  • 266 133 døgnopphold, som var en økning på 3,2 prosent
  • 120 885 dagbehandlinger, som var en økning på 3,4 prosent
  • 2 450 731 polikliniske kontakter, som var en økning på 6,6 prosent
  • For offentlig finansiert aktivitet i private sykehus var det en nedgang i antall døgnopphold, antall dagbehandlinger og polikliniske kontakter

Aktivitetsnivå og antall pasienter

Antall opphold/kontakter og antall pasienter rapportert fra somatisk spesialisthelsetjeneste har økt i 1. tertial 2023 sammenlignet med 1. tertial 2022.

Tabell 1, antall opphold/kontakter og pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste
 Antall opphold/kontakterAntall pasienter*
 1. tertial 2023Endring, prosent1. tertial 2023(Endring, prosent
Antall pasienter totalt--1 196 6434,3
Type opphold/kontakt*
Døgnopphold **266 1333,2206 6393,3
Døgnopphold, planlagt behandling75 8345,267 2615,6
Døgnopphold, øyeblikkelig hjelp189 5042,3152 3992,3
Dagbehandling120 8853,4108 1734,2
Polikliniske kontakter2 450 7316,61 094 8254,6
* Mange pasienter har flere typer opphold, derfor vil summen av antall pasienter på henholdsvis døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske kontakter, være høyere enn totalsummen av antallet pasienter i tabellen.
** Her er 795 opphold kodet med innleggelsesmåte Tilbakeføring av pasient fra annet sykehus. Skal benyttes der pasienten returnerer etter behandling i annet sykehus.

I underkant av 1 200 000 pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 1. tertial 2023, en økning på 4,3 prosent fra tilsvarende periode i 2022.

Litt over 200 000 pasienter hadde minst ett døgnopphold i 1. tertial 2023, en økning på 3,3 prosent fra samme periode året før. Det var i underkant av 270 000 døgnopphold i 1. tertial 2023, en økning på 3,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Det var en økning i planlagt behandling og øyeblikkelig hjelp. Antall døgnopphold økte i alle helseregioner, med unntak av i Helse Midt.

Det var omtrent av 108 000 pasienter som fikk minst en dagbehandling i 1. tertial 2023. Det var 4,2 prosent flere pasienter enn i 1. tertial 2022. Det ble registrert litt over 120 000 dagbehandlinger, som var en økning på 3,4 prosent sammenlignet med 1. tertial 2022. Antall dagbehandlinger økte i alle helseregioner, med unntak av i Helse Nord.

I underkant av 1 100 000 pasienter fikk helsehjelp på poliklinisk nivå, og det ble registrert omtrent 2 450 000 polikliniske kontakter i 1. tertial 2023. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2022, var det en økning i både antall pasienter og kontakter. Antall polikliniske konsultasjoner økte i alle helseregioner.

Offentlig finansiert aktivitet ved private sykehus

Nedenfor er tall fra offentlig finansiert aktivitet ved private sykehus. Oppholdene er også inkludert i tabell 1. I 1. tertial 2023 var det i underkant av 460 døgnopphold ved private sykehus. Antall døgnopphold gikk ned sammenlignet med 1. tertial 2022.

Det ble registrert i overkant av 4 800 dagbehandlinger og nesten 30 000 offentlig finansierte polikliniske kontakter ved private sykehus i 1. tertial 2023. Det var en nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i 2022.

Døgnopphold ved private sykehus utgjorde 0,2 prosent av totalt antall døgnopphold i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende andel for dagbehandlinger og polikliniske kontakter var på henholdsvis 4,0 prosent og 1,2 prosent. Aktiviteten ved private rehabiliteringsinstitusjoner er ikke medregnet i disse tallene.

Den store variasjonen i offentlig finansierte opphold skyldes endringer i avtaler for private sykehus.

Tabell 2, antall offentlige finansierte opphold og kontakter ved private sykehus etter type opphold
Type opphold1. tertial 2023Endring fra 2022
Døgnopphold459-42,8%
Dagbehandling
 
4 872
 
-19,6%
Polikliniske kontakter29 796-8,2%

Norsk Pasientklassifisering (NPK)

For 2023 har NPR brukt NPK (Norsk pasientklassifisering), som er en programvare som blant annet gjennomfører DRG-gruppering og poengberegning av aktivitetsdata fra sykehus i henhold til ISF-regelverket1. Hvis en pasient har opphold ved flere avdelinger ved samme institusjon i løpet av samme innleggelse eller har flere legekontakter samme dag aggregerer NPK disse til et sykehusopphold.

Definisjoner

Det er sykehusopphold som er datagrunnlaget for dette notatet. Et opphold er enten døgnopphold, dagbehandling eller poliklinisk kontakt. Døgnopphold er innleggelser med en eller flere overnattinger. Dagbehandling er dagkirurgi eller innleggelser med 0 liggedager. Skillet mellom døgnopphold og dagbehandling er knyttet til om det foreligger en overnatting eller ikke, dvs om dato for utskrivning er lik innleggelsesdato eller ikke. Dette betyr at opphold hvor pasienten legges inn på kvelden og utskrives tidlig neste morgen vil bli definert som et døgnopphold, mens en pasient som legges inn på morgenen og utskrives på kvelden samme dag vil bli kategorisert som en dagbehandling. Polikliniske kontakter defineres som konsultasjoner, samt innleggelser ved private sykehus som ikke er gruppert i kirurgisk DRG, som ikke er definert som rehabilitering, kjemoterapi, stråleterapi eller dialyse.

Forskjeller mellom data publisert av Norsk pasientregister og Statistisk sentralbyrå

Aktivitetsdata fra NPR er grunnlag for nasjonal statistikk. Avvik mellom tall publisert av NPR og tall publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) skyldes at SSB i sin statistikk for somatiske sykehus tar ut ikke-bosatte i Norge.

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Her finner du mer statistikk fra Norsk pasientregister

Først publisert: 23.06.2023 Siste faglige endring: 19.01.2024 Se tidligere versjoner