Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, 1. tertial 2023

Hovedtall for 1. tertial 2023 med endring fra 1. tertial 2022

  • Nesten 50 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge i 2023, dette er en økning på 7 prosent fra de fire første månedene i 2022.
  • Det er en økning i de polikliniske kontaktene sammenlignet med samme periode året før. Dette kan tilskrives 12 prosent økning i de direkte polikliniske kontaktene.
Tabell 1, hovedtall for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge i de fire første månedene i 2023
 Helse Sør-ØstHelse VestHelse Midt-NorgeHelse NordLandet
 Antall
(Endring %)
Antall (Endring %)

Antall
(Endring %)

Antall
(Endring %)
Antall
(Endring %)
Pasienter 1)25 986 (7)11 787 (6)6 936 (12)5 006 (6)49 788 (7)
Utskrivinger 2)565 (9)388 (-6)273 (0)215 (39)1441 (6)
Oppholdsdøgn 3)20 584 (2)4 923 (0)2 654 (-3)3 901 (-2)32 062 (1)
Avdelingsopphold732 (4)429 (-7)293 (0)248 (27)1702 (3)
Dagbehandling1 484 (13)269 (65)4 (-)29 (-57)1786 (16)
Poliklinisk behandling, totalt212 574 (5)81 715 (6)47 820 (19)32 367 (7)375 734 (8)
Poliklinisk behandling, direkte142 846 (10)52 090 (3)32 181 (26)22 199 (5)250 574 (12)
Poliklinisk behandling, indirekte69 728 (-3)29 625 (10)15 639 (7)10 168 (13)125 160 (2)

De regionale tallene omfatter aktivitet ved tilknyttede helseforetak og private avtaleinstitusjoner og er ikke korrigert for gjestepasienter mellom regionene.

1) En pasient kan ha vært i behandling i flere helseregioner. Det nasjonale pasienttallet er derfor lavere enn summen av de regionale tallene, 2) Utskrivninger er aggregert og telles per rapporteringsenhet, 3) Antall oppholdsdøgn inkluderer døgn innenfor rapporteringsperiodens start og slutt, 4) Indirekte polikliniske kontakter omfatter polikliniske kontakter rapportert med kontakttype 5, 6 eller 7. Kode 6 og 7 gjelder tele- og videokonsultasjoner som oppfyller ISF-regelverkets krav for refusjon (nye koder fra 2021).

Nesten 50 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge i årets fire første måneder, og dette er en økning på 7 prosent fra tilsvarende periode i 2022. Antall pasienter i tjenesten fortsetter med det å øke, og dette gjelder alle helseregionene. Det ble videre rapportert over 32 000 oppholdsdøgn i 2022. Dette er økning sammenliknet med året før, og antall avdelingsopphold øker med tre prosent målt mot 2022. Dagbehandling brukes sjelden i PHBU og er registrert nesten utelukkende i Helse Sør-Øst, selv om Helse Vest hadde en stor økning.

Det er økning i de polikliniske kontaktene for de fire første månedene av 2023 sammenlignet med året før. Dette skyldes 12 prosent økning i de direkte polikliniske kontaktene, og kun en nedgang på to prosent i de indirekte kontaktene. Med indirekte kontakter menes aktivitet der pasienten ikke er fysisk til stede - eksempelvis telefonsamtaler og møter mellom fagpersoner. Nedgangen gjelder telefonmøter med førstelinjetjenesten og tele- og videokonsultasjoner. Det kan derfor virke som om situasjonen er i ferd med å normalisere seg etter pandemien, da vi så en kraftig nedgang i direkte aktivitet og økt bruk av indirekte kontakter.

Endringene i de ulike polikliniske kontakttypene i 1. tertial 2023 sammenliknet med samme periode året før, illustreres i figur 1

Figur 1 BUP.png
Figur 1: Polikliniske kontakter i psykisk helsevern for barn og unge 1. tertial 2022 og 1. tertial 2023, fordelt etter kontakttype.

Månedlig aktivitetsutvikling i PHBU

Figur 2 og 3 viser månedlig utvikling i volum av oppholdsdøgn og polikliniske kontakter i psykisk helsevern for barn og unge. Aktivitetsnivået i 2022 var mer variabelt sammenliknet med 2021. For oppholdsdøgn viser figuren at aktivitetsutviklingen de fire første månedene av 2023 er relativt lik utvikling som gjaldt for 2022, men med et noe større volum sammenliknet med de første månedene i 2022. Det samme gjelder for de polikliniske kontaktene.

Figur 2, BUP.png
Figur 2, antall polikliniske kontakter i 2021, 2022 og 1. tertial 2023
Figur 3, BUP.png
Figur 3, antall oppholdsdøgn i 2021, 2022 og 1. tertial 2023

Om datagrunnlaget

Tallene viser aktivitet for de fire første månedene i 2023, og gjelder barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i offentlige helseforetak og ved private institusjoner som har kjøps- eller driftsavtale med de regionale helseforetakene. Datagrunnlaget inneholder ikke behandlingsaktivitet i regi av private avtalespesialister.

St. Olavs hospital har hatt en nedgang i volum på aktivitet i 2022 og i 2023 sammenliknet med tidligere. Det er nok overgangen til nytt journalsystem som har ført til et noe lavere aktivitetsnivå.
Vi fikk inn aktivitetsdata fra alle rapporteringspliktige enheter. Det var rapportert fødselsnummer for nær 100 prosent av pasientene.

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Her finner du mer statistikk fra Norsk pasientregister

Først publisert: 23.06.2023 Siste faglige endring: 19.01.2024 Se tidligere versjoner