Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i psykisk helsevern for voksne, januar-august 2023

Hovedtall januar - august 2023 med endring fra samme periode i 2022

  • Over 138 000 personer fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne i de åtte første månedene i 2023, en liten økning fra samme periode året før. Dette gjelder alle helseregionene bortsett fra Helse Midt-Norge som rapporterte en nedgang.
  • Døgnaktiviteten er stabil, med en liten økning i antall oppholdsdøgn og avdelingsopphold. For døgnoppholdene er det forskjeller mellom de regionale helseforetakene.
  • Økning i antall polikliniske konsultasjoner. Her ser vi en økning i de direkte konsultasjonene, men en nedgang i indirekte polikliniske kontakter.

Det er økt aktivitet ved poliklinikkene fra januar til og med august i 2023 landet sett under ett og sammenlignet med samme periode året før. Dette skyldes 6 prosent økning i de direkte polikliniske kontaktene. I samme periode ble de indirekte polikliniske konsultasjonene redusert med 8 prosent. Med indirekte kontakter menes aktivitet der pasienten ikke er fysisk til stede, eksempelvis tele- og videokonsultasjoner og møter mellom fagpersoner. Nedgangen fra 2022 til 2023 gjelder samarbeidsmøter og tele- og videokonsultasjoner. Figur 1 illustrerer utvikling etter type kontakt.

Døgnaktiviteten er omtrent som året før, og det ble rapportert 1 prosent flere oppholdsdøgn og avdelingsopphold ved utgangen av 2. tertial 2023, sammenliknet med samme periode året før. Antall utskrivninger øker med 2 prosent innen psykisk helsevern for voksne. Det rapporteres i liten grad dagbehandling, men det er økning i denne kontakttypen fra 2022 til 2023.

Tabell 1: Hovedtall for aktivitet i psykisk helsevern for voksne for de åtte første månedene i 2023. De regionale tallene omfatter aktivitet ved tilknyttede helseforetak og private avtaleinstitusjoner. Aktivitet som gjelder gjestepasienter fra andre regioner inngår.

 

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Private institusjoner5)

Landet

 

Antall

Endring (%)

Antall

Endring (%)

Antall

Endring (%)

Antall

Endring (%)

Antall

Endring (%)

Antall

Endring (%)

Pasienter1)

75 962

(3 )

27 470

(2 )

19 806

(-8 )

12 518

(2 )

4 269

(3 )

138 420

(1 )

Utskrivninger2)

16 768

(5 )

6 549

(-3 )

4 378

(1 )

3 699

(-1 )

67

(-20 )

31 461

(2 )

Oppholdsdøgn3)

379 992

(2 )

150 041

(4 )

82 299

(-6 )

71 565

(5 )

8 635

(-37 )

692 532

(1 )

Avdelingsopphold

21 703

(5 )

9 721

(0 )

5 177

(-6 )

4 468

(1 )

81

(-49 )

41 150

(1 )

Dagbehandling

2 626

(84 )

3 670

(22 )

14

(1300 )

842

(25 )

0

7 152

(40 )

Polikliniske kontakter

721 596

(3 )

237 254

(3 )

178 203

(-3 )

105 083

(4 )

31 988

(12 )

1 274 124

(2 )

- Direkte

550 549

(7 )

187 109

(4 )

142 668

(4 )

76 943

(4 )

26 101

(19 )

983 370

(6 )

- Indirekte4)

171 047

(-8 )

50 145

(0 )

35 535

(-24 )

28 140

(4 )

5 887

(-11 )

290 754

(-8 )

  1. En pasient kan ha vært i behandling i flere helseregioner. Det nasjonale pasienttallet er derfor lavere enn summen av de regionale tallene.
  2. Utskrivninger er aggregert og telles per rapporteringsenhet.
  3. Antall oppholdsdøgn inkluderer døgn innenfor rapporteringsperiodens start og slutt.
  4. Indirekte polikliniske kontakter omfatter polikliniske kontakter rapportert med kontakttype 5, 6 eller 7. Kode 6 og 7 gjelder tele- og videokonsultasjoner som oppfyller ISF-regelverkets krav for refusjon (nye koder fra 2021).
  5. Kolonnen for private institusjoner gjelder private i ordningen for fristbrudd og fritt behandlingsvalg. Eventuell FBV-aktivitet ved private institusjoner som også har kjøps- eller driftsavtaler med de regionale helseforetakene inngår i den regionale aktivitetsstatistikken.

 

Figur 1: Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for voksne. Tallene er basert på endelige data for 2022 og data rapportert inn ved utgangen av 2. tertial 2023
Figur 1: Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for voksne. Tallene er basert på endelige data for 2022 og data rapportert inn ved utgangen av 2. tertial 2023

Månedlig aktivitetsutvikling i psykisk helsevern for voksne

Antall oppholdsdøgn de åtte første månedene i 2023 er relativt lik utviklingen som gjald i 2022, men med et noe større volum sammenliknet med de første månedene i 2021. Det samme gjelder for de polikliniske kontaktene. Se figur 2 og 3.

Figur 2: Antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern for voksne
Figur 2: Antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern for voksne

 

Figur 3: Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for voksne
Figur 3: Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for voksne

Om datagrunnlaget

Artikkelen viser aktivitetstall for de åtte første månedene i 2023, og gjelder aktivitet ved behandlingssteder, avdelinger og fagenheter for voksenpsykiatriske tjenester i de offentlige helseforetakene og ved alle private institusjoner som har kjøps- eller driftsavtale med de regionale helseforetakene og/eller som leverer tjenester under ordningen for fritt behandlingsvalg (FBV) eller fristbrudd. Datagrunnlaget inneholder ikke behandlingsaktivitet i regi av private avtalespesialister.

For de to første tertialene i 2023 dekker datagrunnlagene for psykisk helsevern for voksne aktivitet ved alle rapporteringspliktige enheter, bortsett fra én mindre privat enhet der rapporteringen var feilaktig. Det var rapportert fødselsnummer for nær 100 prosent av pasientene.

7 private enheter har av ulike grunner bare rapportert data for deler av perioden fram til utgangen av august. Årsakene til dette er nedleggelser og opphør av avtaler i løpet av 2023. Dette representerer en unøyaktighet i datagrunnlagene som i noen grad kan ha betydning for beskrevne utviklingstrekk på nasjonalt nivå.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023. Virksomheter som ble godkjent av Helfo (FBV-leverandører), vil ikke lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester etter 1. januar 2023. Imidlertid gjelder en ettårig overgangsperiode for pasienter som allerede før 1. januar 2023 har påbegynt helsehjelpen hos en FBV-leverandør.

Det gjøres oppmerksom på at St. Olavs hospital HF har hatt enkelte utfordringer i forbindelse med overgangen til nytt journalsystem i 2022/2023. Utviklingstrekk for Helse Midt-Norge kan være påvirket av denne omleggingen.

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Her finner du mer statistikk fra Norsk pasientregister

Først publisert: 20.10.2023 Sist faglig oppdatert: 20.10.2023 Se tidligere versjoner