Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, januar-august 2023

Hovedtall januar - august 2023 med endring fra samme periode i 2022

  • Over 61 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, en økning på 6 prosent sammenlignet med de åtte første månedene i 2022.
  • Poliklinisk helsehjelp er det dominerende behandlingstilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge og aktivitetsveksten gjelder de polikliniske kontaktene der særlig den direkte polikliniske helsehjelpen viser en økning.
  • For døgnbehandling er det en reduksjon både i opphold og oppholdsdøgn på landsbasis, selv om dette varierer mellom helseregionene.

Over 61 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge i årets åtte første måneder, og dette tilsvarer en økning på 6 prosent fra tilsvarende periode i 2022. Antall pasienter i tjenesten fortsetter med det å øke. Alle helseregionene har en økning i antall pasienter.

Det ble videre rapportert over 57 000 oppholdsdøgn, og dette er en reduksjon målt mot tilsvarende periode året før. Det er også en liten nedgang i antall utskrivinger.  Dagbehandling brukes sjelden innen PHBU, og er registrert nesten utelukkende i Helse Sør-Øst.

Det er økning i de polikliniske kontaktene for de åtte første månedene av 2023 sammenlignet med året før. Både de direkte polikliniske kontaktene- og de indirekte kontaktene øker. Med indirekte kontakter menes aktivitet der pasienten ikke er fysisk til stede, eksempelvis tele- og videokonsultasjoner og møter mellom fagpersoner.

Tabell 1: Hovedtall for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge for de åtte første månedene i 2023 med endring fra samme periode i 2022. De regionale tallene omfatter aktivitet ved tilknyttede helseforetak og private avtaleinstitusjoner og er ikke korrigert for gjestepasienter mellom regionene.

 

 

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Landet

Antall

Endring

(%)

Antall

Endring

(%)

Antall

Endring

(%)

Antall

Endring

(%)

Antall

Endring

(%)

Pasienter1)

32 738

(7 )

14 000

(2 )

8 699

(13 )

6 104

(5 )

61 340

(6 )

Utskrivninger2)

1 079

(7 )

688

(-12 )

440

(-9 )

375

(17 )

2 582

(-1 )

Oppholdsdøgn3)

37 589

(-3 )

8 268

(-7 )

4 246

(-2 )

6 627

(-1 )

56 730

(-3 )

Avdelingsopphold

1 231

(2 )

735

(-13 )

455

(-11 )

407

(16 )

2 828

(-3 )

Dagbehandling

2 358

(-8 )

401

(20 )

4

(300 )

11

(-83 )

2 774

(-6 )

Polikliniske kontakter

375 120

(5 )

140 565

(2 )

88 888

(22 )

56 331

(6 )

660 904

(6 )

- Direkte

252 038

(7 )

90 309

(0 )

62 660

(33 )

38 009

(2 )

443 016

(8 )

- Indirekte4)

123 082

(1 )

50 256

(7 )

26 228

(2 )

18 322

(14 )

217 888

(4 )

  1. En pasient kan ha vært i behandling i flere helseregioner. Det nasjonale pasienttallet er derfor lavere enn summen av de regionale tallene
  2. Utskrivninger er aggregert og telles per rapporteringsenhet
  3. Antall oppholdsdøgn inkluderer døgn innenfor rapporteringsperiodens start og slutt
  4. Indirekte polikliniske kontakter omfatter polikliniske kontakter rapportert med kontakttype 5, 6 eller 7. Kode 6 og 7 gjelder tele- og videokonsultasjoner som oppfyller ISF-regelverkets krav for refusjon (nye koder fra 2021).

Endringene i de ulike polikliniske kontakttypene i 2023 sammenliknet med året før, illustreres i figuren nedenfor.

Figur 1: Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for barn og unge . Tallene er basert på endelige data for 2022 og data rapportert inn ved utgangen av 2. tertial 2023. Fordelt etter kontakttype.
Figur 1: Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for barn og unge . Tallene er basert på endelige data for 2022 og data rapportert inn ved utgangen av 2. tertial 2023. Fordelt etter kontakttype.

Månedlig aktivitetsutvikling i PHBU

Antall oppholdsdøgn de åtte første månedene av 2023 er relativt lik utvikling som gjaldt for 2022, men med et noe lavere volum de siste fire månedene av rapporteringsperioden. Det samme gjelder for de polikliniske kontaktene, men med et noe større volum i 2023 enn i 2022, spesielt de første månedene av 2023. Se figur 2 og 3.
 

Figur 2: Antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern for barn og unge i periode januar 2021 til og med august 2023.
Figur 2: Antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern for barn og unge i periode januar 2021 til og med august 2023.
Figur 3: Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for barn og unge i periode januar 2021 til og med august 2023.
Figur 3: Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for barn og unge i periode januar 2021 til og med august 2023.

Om datagrunnlaget

Artikkelen viser aktivitetstall for de åtte første månedene i 2023, og gjelder barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i offentlige helseforetak og ved private institusjoner som har kjøps- eller driftsavtale med de regionale helseforetakene. Datagrunnlaget inneholder ikke behandlingsaktivitet i regi av private avtalespesialister.

Det ble rapportert inn aktivitetsdata fra alle rapporteringspliktige enheter. Det var rapportert fødselsnummer for nær 100 prosent av pasientene.

Det gjøres oppmerksom på at St. Olavs hospital HF har hatt enkelte utfordringer i forbindelse med overgangen til nytt journalsystem i 2022/2023. Utviklingstrekk for Helse Midt-Norge kan være påvirket av denne omleggingen.

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Her finner du mer statistikk fra Norsk pasientregister

Først publisert: 20.10.2023 Sist faglig oppdatert: 20.10.2023 Se tidligere versjoner