Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 1. tertial 2023

Hovedtall for 1. tertial 2023 med endring fra 1. tertial 2022

  • Nesten 107 000 personer fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne i de fire første månedene i 2023. Det er på samme nivå som samme periode året før. Dette gjelder alle helseregionene bortsett fra Helse Midt-Norge som rapporterte en nedgang. Døgnaktiviteten er også stabil, med en liten økning av antall oppholdsdøgn. Det er en økning i antall polikliniske konsultasjoner. Det er økning i de direkte konsultasjonene, men en nedgang i indirekte polikliniske kontakter.
  • Over 24 000 personer mottok helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 1. tertial 2023. Det betyr en økning på 4 prosent fra året før. Også for dette tjenesteområdet er det relativt stabil døgnaktivitet fra 2022 til 2023, mens vi ser ne liten nedgang i antall polikliniske kontakter. Dette skyldes færre indirekte polikliniske kontaktene sammenliknet med året før.

Psykisk helsevern for voksne

Nesten 107 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne de fire første månedene i 2023, og det er på samme nivå som i samme periode i 2022. Tabell 1 viser hovedtall for aktivitet i psykisk helsevern for voksne for de fire første månedene i 2023. De regionale tallene omfatter aktivitet ved tilknyttede helseforetak og private avtaleinstitusjoner, og er ikke korrigert for gjestepasienter mellom regionene.

Tabell 1, nøkkeltall for aktivitet i psykisk helsevern for voksne, per behandlende region. Tall for 1. tertial 2023 med endring i prosent fra 1. tertial 2022.
 Helse Sør-ØstHelse VestHelse Midt-NorgeHelse NordPrivate institusjoner 5)Landet
 Antall
(Endring %)
Antall (Endring %)

Antall
(Endring %)

Antall
(Endring %)
Antall
(Endring %)
Antall
(Endring %)
Pasienter 1)57 876
(1)
21 159
(1)
15 447
(-9)
9 654
(0)
3 161
(11)
106 613
(0)
Utskrivinger 2)7 939
(2)
3 288
(-3)
2 145
(-2)
1 823
(-2)
64
(137)
15 259
(0)
Oppholdsdøgn 3)181 067
(-4)
76 036
(5)
45 597
(3)
37 135
(4)
5 979
(284)
345 814
(1)
Avdelingsopphold11 060
(1)
5 187
(0)
2 768
(-7)
2 363
(2)
110
(214)
21 488
(0)
Dagbehandling1 490
(134)
1 934
(15)
14
(-)
610
(50)

0 (-)

4 048
(49)
Poliklinisk behandling, totalt386 413
(3)
129 309
(4)
95 936
(-4)
57 210
(4)
16 778
(20)
685 646
(2)
Poliklinisk behandling, direkte295 816
(10)
102 784
(6)
76 516
(7)
41 958
(4)
13 862
(34)
530 936
(9)
Poliklinisk behandling, indirekte 4)90 597
(-16)
26 525
(-6)
19 420
(-31)
15 252
(3)
2 916
(-21)
154 710
(-15)
1) En pasient kan ha vært i behandling i flere helseregioner. Det nasjonale pasienttallet er derfor lavere enn summen av de regionale tallene, 2) Utskrivninger er aggregert og telles per rapporteringsenhet, 3) Antall oppholdsdøgn inkluderer døgn innenfor rapporteringsperiodens start og slutt, 4) Indirekte polikliniske kontakter omfatter polikliniske kontakter rapportert med kontakttype 5, 6 eller 7. Kode 6 og 7 gjelder tele- og videokonsultasjoner som oppfyller ISF-regelverkets krav for refusjon (nye koder fra 2021). 5) Kolonnen for private institusjoner gjelder private i ordningen for fristbrudd og fritt behandlingsvalg. Eventuell FBV-aktivitet ved private institusjoner som også har kjøps- eller driftsavtaler med de regionale helseforetakene inngår i den regionale aktivitetsstatistikken.

Det er økt aktivitet ved poliklinikkene i starten av 2023 sett under ett og sammenlignet med samme periode året før. Dette skyldes 9 prosent økning i de direkte polikliniske kontaktene. I samme periode ble de indirekte polikliniske konsultasjonene redusert med 15 prosent. Med indirekte kontakter menes aktivitet der pasienten ikke er fysisk til stede - eksempelvis telefonsamtaler og møter mellom fagpersoner. Nedgangen fra 2022 til 2023 gjelder telefonmøter med førstelinjetjenesten og tele- og videokonsultasjoner. Det kan virke som om situasjonen er i ferd med å normalisere seg etter pandemien, da vi så et kraftig dropp i direkte aktivitet og økt bruk av indirekte kontakter. Figur 1 illustrerer utvikling etter type kontakt.

Døgnaktiviteten er omtrent som året før. Tallene viser at det ble rapportert en prosent flere oppholdsdøgn i 1. tertial 2023 sammenliknet med samme periode i 2022. Antall avdelingsopphold og antall utskrivninger er stabil. I psykisk helsevern for voksne så rapporteres det få dagbehandlinger, men vi ser en økning i denne kontakttypen fra 2022 til 2023.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

24 000 pasienter fikk helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling årets fire første måneder i 2023. Dette er en økning på fire prosent fra tilsvarende periode i 2022.

I tabell 2 vises hovedtall for aktivitet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for de fire første månedene i 2023. De regionale tallene omfatter aktivitet ved tilknyttede helseforetak og private avtaleinstitusjoner og er ikke korrigert for gjestepasienter mellom regionene.

Tabell 2, nøkkeltall for aktivitet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, per behandlende region. Tall for 1. tertial 2023 med endring i prosent fra 1. tertial 2022
 Helse Sør-ØstHelse VestHelse Midt-NorgeHelse NordPrivate institusjoner 5)Landet
 Antall
(Endring %)
Antall (Endring %)

Antall
(Endring %)

Antall
(Endring %)
Antall
(Endring %)
Antall
(Endring %)
Pasienter 1)14 892
(4)
5 074
(2)
2 495
(0)
1 677
(15)
158
(-50)
24 114
(4)
Utskrivinger 2)2 890
(3)
856
(7)
820
(6)
475
(4)
104
(-51)
5 145
(2)
Oppholdsdøgn 3)127 112
(1)
31 929
(0)
21 425
(-3)
16 859
(6)
13 969
(-31)
211 294
(-2)
Avdelingsopphold4 273
(3)
1 269
(6)
1 046
(4)
634
(4)
190
(-46)
7 412
(1)
Dagbehandling446
(10)
65
(-89)
0
(-100)
15
(50)
0
(-)
526
(-48)
Poliklinisk behandling, totalt105 400
(-1)
62 280
(-2)
20 816
(-3)
8 565
(9)
0
(-100)
197 061
(-1)
Poliklinisk behandling, direkte67 970
(1)
45 407
(-2)
13 232
(10)
5 280
(5)
0
(-100)
131 889
(1)
Poliklinisk behandling, indirekte 4)37 430
(-4)
16 873
(-2)
7 584
(-19)
3 285
(17)
0
(-)
65 172
(-5)
1) En pasient kan ha vært i behandling i flere helseregioner. Det nasjonale pasienttallet er derfor lavere enn summen av de regionale tallene, 2) Utskrivninger er aggregert og telles per rapporteringsenhet, 3) Antall oppholdsdøgn inkluderer døgn innenfor rapporteringsperiodens start og slutt, 4) Indirekte polikliniske kontakter omfatter polikliniske kontakter rapportert med kontakttype 5, 6 eller 7. Kode 6 og 7 gjelder tele- og videokonsultasjoner som oppfyller ISF-regelverkets krav for refusjon (nye koder fra 2021). 5) Kolonnen for private institusjoner gjelder private i ordningen for fristbrudd og fritt behandlingsvalg. Eventuell FBV-aktivitet ved private institusjoner som også har kjøps- eller driftsavtaler med de regionale helseforetakene inngår i den regionale aktivitetsstatistikken.

Innen TSB reduseres antall oppholdsdøgn 2 prosent, og antall avdelingsopphold øker med en prosent sammenliknet med samme periode året før. I TSB rapporteres det få dagbehandlinger, fra 1. tertial 2022 til 1. tertial 2023 så er denne ytterligere redusert.

Innen TSB reduseres totalt antall polikliniske kontakter fra 2022 til 2023, og det er de indirekte polikliniske kontaktene som bidrar til dette. De har en nedgang på 5 prosent. 

Endringer i ulike typer polikliniske kontakter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Figur 1 PHV og TSB v3.png
Figur 1, antall polikliniske kontakter i PHV og TSB for 1. tertial 2022 og 1. tertial 2023. Tallene er basert på endelige data for 2022 og data per 1. tertial 2023.

Utvikling i antall døgnopphold og polikliniske kontakter i psykisk helsevern for voksne og TSB

Figur 2 og 3 viser månedlig utvikling i antall oppholdsdøgn og polikliniske kontakter, samlet for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Utviklingen er nokså lik for de to tjenesteområdene.

For antall oppholdsdøgn viser figur 2 at utviklingen i 2022 en ganske lik 2021, men med noe større volum av aktivitet. De fire første månedene i 2023 følger samme utvikling men med noe lavere volum.

For poliklinisk aktivitet viser figur 3 at aktivitetsnivået i 2022 mer variabelt sammenliknet med 2021. De fire første månedene i 2023 følger samme utvikling men med høyre volum. 

Figur 2 PHV og TSB.png
Figur 2, antall oppholdsdøgn i PHV og TSB, sammenslått

 

Figur 3, PHV og TSB.png
Figur 3, antall polikliniske kontakter i PHV og TSB, sammenslått

 

Om datagrunnlaget

Tallene gjelder aktivitet for de fire første månedene i 2023, og inkluderer offentlige og private sykehus og institusjoner innen psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Private institusjoner er både institusjoner med kjøps- eller driftsavtale med regionale helseforetak og institusjoner som gjennom avtale med Helfo inngår i tilbudet som dekkes av Fristbrudd-ordningen og Fritt behandlingsvalg. Private avtalespesialister er ikke inkludert, men omtales i en egen rapport.


St. Olavs hospital har hatt en nedgang i volum på aktivitet i 2022 og 2023 sammenliknet med året før. Det er nok overgangen til nytt journalsystem som har ført til et noe lavere aktivitetsnivå.
I de fire første månedene av 2023 fikk vi inn aktivitetsdata fra 94 av 98 rapporteringspliktige enheter. Dette skyldes i all hovedsak tekniske utfordringer.

Sektorinndeling
Psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er sektordelt med utgangspunkt i foretakenes organisasjonsstruktur. Inndelingen er forsøkt avstemt mot helseforetakenes sektorinndeling i rapporterte tjeneste- og kostnadsdata til SSB.

Rapportering av fødselsnummer
Både for psykisk helsevern for voksne og for TSB er det en høy kompletthet i rapportering av fødselsnummer (tilnærmet 100 %). Dette gir et meget godt utgangspunkt for å beregne antall pasienter.

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Her finner du mer statistikk fra Norsk pasientregister

Først publisert: 23.06.2023 Siste faglige endring: 19.01.2024 Se tidligere versjoner