Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, januar-august 2023

Hovedtall januar - august 2023 med endring fra samme periode i 2022

  • Over 29 000 personer mottok helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som er en en økning på 3 prosent sammenlignet med samme periode i 2022.
  • Nedgang i antall oppholdsdøgn, mens det er stabilt for avdelingsoppholdene og en liten økning i antall utskrivninger. Dette er utviklingstrekk som tyder på endringer i døgnoppholdenes varighet.
  • Liten nedgang i antall polikliniske kontakter. Dette skyldes at det i 2023 har vært færre indirekte polikliniske kontaktene sammenliknet med året før.

Antall pasienter fortsetter å øke, og over 29 000 pasienter fikk behandling i 1. og 2. tertial 2023. Det er størst økning i antall pasienter i Helse Nord (10 prosent). Mye av reduksjonen i døgnbehandlingen kan forklares med nedgang i døgnbehandlingen hos de private institusjonene innen TSB. Dagbehandling reduseres mye og rapporteringen av denne kontakttypen varierer. I tillegg er volumet svært lite.

Innen TSB reduseres det totale antallet av polikliniske kontakter fra 2022 til 2023. Tabellen viser at den lille reduksjonen gjelder de indirekte polikliniske kontaktene som har en nedgang på 3 prosent. Det totale omfanget av direkte polikliniske kontakter var stabilt landet sett under ett sett i lys av de åtte første månedene i 2022.

 

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Private institusjoner5)

Landet

 

Antall

Endring (%))

Antall

Endring (%))

Antall

Endring (%))

Antall

Endring (%))

Antall

Endring (%))

Antall

Endring (%))

Pasienter1)

18 379

(3 )

6 023

(2 )

3 059

(0 )

2 085

(10 )

175

(-63 )

29 365

(3 )

Utskrivninger2)

5 938

(3 )

1 646

(0 )

1 647

(4 )

926

(-4 )

418

(2 )

10 575

(2 )

Oppholdsdøgn3)

249 270

(0 )

60 585

(-5 )

42 726

(-2 )

31 438

(-1 )

22 013

(-50 )

406 032

(-6 )

Avdelingsopphold

7 577

(3 )

2 236

(-1 )

1 940

(5 )

1 081

(-6 )

484

(-25 )

13 318

(0 )

Dagbehandling

743

(-1 )

69

(-94 )

3

(-63 )

38

(0 )

0

853

(-54 )

Polikliniske kontakter

200 856

(2 )

120 314

(-3 )

37 443

(-9 )

16 022

(4 )

0

(-100 )

374 635

(-1 )

- Direkte

129 588

(3 )

89 119

(-3 )

24 088

(1 )

9 917

(-2 )

0

(-100 )

252 712

(0 )

- Indirekte4)

71 268

(0 )

31 195

(-4 )

13 355

(-22 )

6 105

(16 )

0

121 923

(-3 )

  1. En pasient kan ha vært i behandling i flere helseregioner. Det nasjonale pasienttallet er derfor lavere enn summen av de regionale tallene.
  2. Utskrivninger er aggregert og telles per rapporteringsenhet.
  3.  Antall oppholdsdøgn inkluderer døgn innenfor rapporteringsperiodens start og slutt.
  4.  Indirekte polikliniske kontakter omfatter polikliniske kontakter rapportert med kontakttype 5, 6 eller 7. Kode 6 og 7 gjelder tele- og videokonsultasjoner som oppfyller ISF-regelverkets krav for refusjon (nye koder fra 2021).
  5. Kolonnen for private institusjoner gjelder private i ordningen for fristbrudd og fritt behandlingsvalg. Eventuell FBV-aktivitet ved private institusjoner som også har kjøps- eller driftsavtaler med de regionale helseforetakene inngår i den regionale aktivitetsstatistikken.

 

 

Figur 1: Antall polikliniske kontakter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tallene er basert på endelige data for 2022 og data rapportert inn ved utgangen av 2. tertial 2023. Fordelt per kontakttype.
Figur 1: Antall polikliniske kontakter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tallene er basert på endelige data for 2022 og data rapportert inn ved utgangen av 2. tertial 2023. Fordelt per kontakttype.

Månedlig aktivitetsutvikling i TSB

Antall oppholdsdøgn har i 2023 gradvis blitt mindre utover våren og fram til rapporteringsperiodens slutt ved utgangen av august. Utviklingen kan delvis knyttes til avvikling av døgnbehandling i TSB gjennom fritt behandlingsvalg. 

Figur 2: Antall oppholdsdøgn i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Januar-august 2023.
Figur 2: Antall oppholdsdøgn i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Januar-august 2023.

Antall polikliniske kontakter følger samme trenden som for 2022, men med et noe lavere volum fra mars til og med juni. Deretter er utviklingen lik mellom 2022 og 2023 fram til rapporteringsperiodens slutt.

Figur 3: Antall polikliniske kontakter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Januar-august 2023.
Figur 3: Antall polikliniske kontakter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Januar-august 2023.

Om datagrunnlaget

Artikkelen viser aktivitetstall for de åtte første månedene i 2023, og gjelder aktivitet ved behandlingssteder, avdelinger og fagenheter for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i de offentlige helseforetakene og ved alle private institusjoner som har kjøps- eller driftsavtale med de regionale helseforetakene og/eller som leverer tjenester under ordningen for fritt behandlingsvalg (FBV) eller fristbrudd. Datagrunnlaget inneholder ikke behandlingsaktivitet i regi av private avtalespesialister. Private avtalespesialister omtales i en egen artikkel.

For de to første tertialene i 2023 dekker datagrunnlagene for TSB aktivitet ved alle rapporteringspliktige enheter. Det var rapportert fødselsnummer for nær 100 prosent av pasientene.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023. Virksomheter som ble godkjent av Helfo (FBV-leverandører), vil ikke lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester etter 1. januar 2023. Imidlertid gjelder en ettårig overgangsperiode for pasienter som allerede før 1. januar 2023 har påbegynt helsehjelpen hos en FBV-leverandør.

Private institusjoner som har kjøps- eller driftsavtale med regionale helseforetak, eller som inngår i FBV/ fristbrudd, har alle rapportert og inngår i aktivitetsgrunnlaget for 2.tertial 2023 For noen enheter mangler imidlertid data for deler av perioden. 4 private enheter har av ulike grunner bare rapportert data for deler av perioden. Dette representerer en unøyaktighet i datagrunnlagene som i noen grad kan ha betydning for beskrevne utviklingstrekk på nasjonalt nivå.

Det gjøres oppmerksom på at St. Olavs hospital HF har hatt enkelte utfordringer i forbindelse med overgangen til nytt journalsystem i 2022/2023. Utviklingstrekk for Helse Midt-Norge kan være påvirket av denne omleggingen.

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Her finner du mer statistikk fra Norsk pasientregister

Først publisert: 20.10.2023 Sist faglig oppdatert: 20.10.2023 Se tidligere versjoner