Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Poliklinisk aktivitet etter behandlingssted - somatikk

Her finner du informasjon om polikliniske kontakter, DRG-poeng og indeks for pasientsammensetning. Det presenteres både antall, prosent endring og andeler

Resultater

Antall polikliniske kontakter økte i 2021 og var høyere enn før pandemien i alle regionene. I 2021 var det 9,6 prosent flere polikliniske kontakter enn i 2017 for landet samlet.   

Økt antall polikliniske kontakter 

I 2021 ble det gjennomført 6 583 984 polikliniske kontakter i somatiske sykehus. Dette er 9 prosent flere enn i 2020, og det høyeste antallet i løpet av femårsperioden. Bortsett fra en nedgang i pandemiåret 2020 har det vært en årlig økning i polikliniske kontakter gjennom perioden. Fra 2017 til 2021 økte antall polikliniske kontakter med 9,6 prosent totalt.  

Alle regionene hadde en økning i antall polikliniske kontakter både siste året og i løpet av femårsperioden. Av de ulike regionene var det Helse Midt-Norge som hadde den sterkeste prosentvise økning i polikliniske kontakter fra 2020 til 2021 (11,4 prosent), mens Helse Vest hadde sterkeste økningen fra 2017-2021 (12 prosent). Blant de øvrige regionene varierte økningen i løpet av femårsperioden fra 8,5 prosent i Helse Sør-Øst til 11,2 prosent i Helse Midt-Norge. 

Fra 2017-2021 var den prosentvise økningen i antall polikliniske kontakter størst for de i alderen 67 år og eldre (ca. 16 prosent), og dette er også aldersgruppen som øker mest i befolkningen. Det var også en økning i øvrige aldersgrupper, men svakest blant de i alderen 0-15 år (3,7 prosent).  

I 2021 var 22 prosent av DRG-poengene tildelt poliklinikk. Denne andelen har økt årlig gjennom femårsperioden fra 20 prosent i 2017. Andelen har vært høyest i Helse Midt-Norge gjennom hele perioden og 23 prosent i 2021. Helse Nord hadde lavest andel av DRG-poengene tildelt poliklinikk i 2021, med 21,5 prosent. 

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

Datakilde

Det benyttes data fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.  

Behandlingsted 

Data for helseforetak omfatter de offentlige helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens hospital, Betanien hospital, Revmatismesykehuset, Haraldsplass Diakonale sykehus, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Betanien Bergen. Aktivitet ved Bergen legevakt og Rusakutten ved Bergen legevakt er inkludert i Helse Bergen HF. Data er eksklusive Oslo Legevakt. 

DRG-poeng og indeks for pasientsammensetning 

DRG-poeng er et uttrykk for hva et opphold i en DRG (diagnoserelatert gruppe) koster i gjennomsnitt, relativt til andre DRG-er. DRG-poengene kan benyttes som et grovt mål på case-mix, og gjør det mulig å sammenligne ressursbruk ved behandling av ulike pasientgrupper. Alle opphold og konsultasjoner kan klassifiseres i DRG-systemet. DRG-poengene er korrigert for systemendringer i ISF tilbake til 2017.  

Indeks for pasientsammensetning er gjennomsnittlig antall DRG-poeng (korrigert for systemendringer) per behandlingsepisode, og gir et bilde på hvor ressurskrevende gjennomsnittsoppholdet/-konsultasjonen er. Indeksen er basert på sum DRG-poeng dividert med sum opphold eller konsultasjoner.  

Definisjon av polikliniske kontakter 

I polikliniske kontakter inngår aktivitet som ikke er gruppert i kirurgisk DRG. Dialysebehandling, kjemoterapi og stråleterapi med 0 oppholdsdøgn inngår som poliklinisk kontakt (DRG 371x, DRG 856x og DRG 862x). Dagrehabilitering med 0 med oppholdsdøgn inngår også som poliklinisk kontakt (DRG 862x). Alle episodene er inkludert uavhengig av hvilket helsepersonell som har utført aktiviteten. 

Aggregeringsreglene for polikliniske kontakter ble endret i 2021. Tidligere ble kontakter for samme pasient samme dag hvor lege eller tannlege var utførende helsepersonell, ikke aggregert til én kontakt. Den nye aggregeringsregelen medfører at disse nå blir aggregert sammen dersom de er registrert med hovedtilstand i samme HDG.  Det gjøres unntak for særskilte DRG-er, men det tillates ikke lenger mer enn ett opphold i samme DRG samme dag.  Endringen medfører færre registrerte kontakter og ISF-poeng sammenlignet med tidligere, og estimert konsekvens er en reduksjon på omtrent 51 700 kontakter og 2 000 poeng.  

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.  

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Rapporter og analysenotater innen SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Først publisert: 22.09.2022 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023