Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kirurgi etter bosted – somatikk

Her finner du informasjon om kirurgi etter oppholdstid og hastegrad (planlagt og øyeblikkelig hjelp) i sykehus og hos avtalespesialist. Det presenteres kjønn- og aldersstandardiserte rater (per 1 000 innbyggere) gitt siste års befolkning. I tillegg vises rater (per 1 000 innbyggere) fordelt på kjønn og aldersgrupper samt andel kirurgi etter oppholdstid. Det er tatt utgangspunkt i pasientens bostedskommune, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet. 

Resultater

Inklusive kirurgi hos avtalespesialister, var andelen planlagt dagkirurgi av all planlagt kirurgi på 72,6 prosent for Norge totalt i 2021. Det er en vekst på ett prosentpoeng fra 2020 og fire prosentpoeng fra 2017. Fra 2019 til 2021 økte antallet kirurgi som øyeblikkelig hjelp med 5,5 prosent.  

Færre kirurgiske døgnopphold i sykehus 

I 2021 var det 428 522 opphold med kirurgi i sykehus.  Av disse ble 227 106 utført som dagbehandling. Det var en reduksjon i antall kirurgiske opphold der pasienten hadde to eller flere oppholdsdøgn på sykehus, og en vekst i kirurgiske opphold der pasienten lå ett døgn på sykehus. Samlet sett ga dette færre døgnopphold med kirurgi i 2021 sammenlignet med 2017 og 2019. Antall kirurgiske dagbehandlinger på sykehus var høyere i 2021 enn i 2017, og omtrent på samme nivå som i 2019.  

Det var totalt 79 opphold med kirurgi per 1 000 innbyggere i 2021, det er lavere enn for årene 2017-2019, men høyere enn i 2020. Det var særlig raten for kirurgi med to eller flere oppholdsdøgn som ble redusert, mens ratene for dagkirurgi og kirurgi med ett oppholdsdøgn var mer stabile.  

Andel dagkirurgi av all kirurgi i sykehus var 53 prosent i 2021. I perioden fra 2017 til 2021 økte andelen dagkirurgi med 1,7 prosentpoeng.  

Vekst i kirurgi som øyeblikkelig hjelp 

En stor andel av oppholdene med kirurgi er planlagt aktivitet. I 2021 var andelen planlagt kirurgi av all kirurgi 78,5 prosent, det er omtrent 1,5 prosentpoeng lavere enn for årene 2017-2019. Spesialisthelsetjenesten var også i 2021 preget av koronapandemien, og det var færre planlagte opphold med kirurgi i 2021 enn i de tre årene før pandemien. Fra 2019 til 2021 ble antall planlagte kirurgiske opphold redusert med 3,3 prosent, tilsvarende 11 425 færre planlagte kirurgiske opphold. I samme periode økte antallet kirurgiske opphold som øyeblikkelig hjelp med 4 820 opphold, en vekst på 5,5 prosent. Veksten i øyeblikkelig hjelp kirurgi var i hovedsak opphold der pasienten hadde ett eller flere døgn på sykehus. 

Andelen planlagt dagkirurgi av all planlagt kirurgi i sykehus var på 65,5 prosent i 2021, en vekst på 1,9 prosentpoeng fra 2019 og 3,1 prosentpoeng fra 2017. Alle regionene, og de aller fleste bostedsområdene, hadde en vekst i perioden. Variasjonen (målt ved variasjonskoeffisient) mellom områdene i andel dagkirurgi i sykehus var noe høyere i 2021 enn i 2019, men mindre sammenlignet med 2017. Befolkningen i Midt-Norge hadde høyest andel planlagt dagkirurgi, mens befolkningen i Nord hadde lavest alle årene i femårsperioden.  

Vekst i andel planlagt dagkirurgi inklusive avtalespesialistene 

Inklusive avtalespesialistene var det totalt 422 862 opphold med planlagt kirurgi i 2021, hvorav  
306 848 ble utført som dagbehandling. Det var 86 408 behandlinger som ble gjort hos en avtalespesialist, det utgjør 20,4 prosent av de planlagte kirurgiske oppholdene. Andelen planlagt dagkirurgi av all planlagt kirurgi inklusive avtalespesialistene, var 72,6 prosent i 2021. Det er en vekst på ett prosentpoeng fra 2020 og fire prosentpoeng fra 2017.  

Befolkningen i Sør-Øst hadde høyest andel planlagt dagkirurgi med 73,3 prosent i 2021. Det er 5,1 prosentpoeng høyere enn for befolkningen i Nord, som var regionen med lavest andel. Av bostedsområdene hadde OUS høyest andel planlagt dagkirurgi for sykehus og avtalespesialistene samlet med 82,3 prosent. Det er 18,8 prosentpoeng høyere enn for Finnmark, som var området med lavest andel. Forskjellen mellom bostedsområdene med høyest og lavest andel dagkirurgi var større i 2021 enn i 2017.   

Aktivitet hos avtalespesialistene bidrar til mindre variasjon i planlagt dagkirurgi på regionalt nivå. I 2021 hadde Midt-Norge høyest rate for dagkirurgi i sykehus og lavest rate for dagkirurgi hos avtalespesialistene. Befolkningen i Sør-Øst hadde lavest rate for dagkirurgi i sykehus, og samtidig den høyeste raten av regionene for dagkirurgi hos avtalespesialistene. I 2021 hadde foretaksområdet med høyest rate for planlagt dagkirurgi i sykehus (Møre og Romsdal) 1,6 ganger høyere rate enn foretaksområdet med lavest rate (Diakonhjemmet). Det var større forskjeller mellom foretaksområdene i bruk av dagkirurgi hos avtalespesialister. OUS hadde den høyeste raten (50,8), noe som er langt høyere enn i øvrige områder, og omtrent dobbelt så høy som området med nest høyeste rate. De laveste ratene for bruk av dagkirurgi hos avtalespesialister (mindre enn 5) var i Finnmark, Nord-Trøndelag og Helse Førde-området. Aktiviteten hos avtalespesialistene bidrar til dels i en utjevning av forskjellene mellom foretaksområdene. Flere av helseforetaksområdene med relativt høy rate for planlagt dagkirurgi i sykehus, hadde relativt lav rate for kirurgi hos avtalespesialister (korrelasjonskoeffisient på -0,7).  

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

Datakilde

Det benyttes data fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.

Bostedsområde 

Bostedsområdene er sammenfallende med helseforetakenes «sørge-for-ansvar». Det tas utgangspunkt i pasientens bosted, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet. Dersom samme pasient er registrert med flere bostedskommuner samme år, vil pasienten få det siste gyldige registrerte kommunenummer på alle opphold. Pasienter som ikke har gyldig kommunenummer eller mangler kommunenummer er ekskludert.  

Opphold for personer med kommunenummer 301 Oslo som har bydelskode Marka eller ikke gyldig bydelskode, er lagt til OUS alle år.  

Oversikt over bostedsområder

Rateberegning (per 1 000 innbyggere) 

Rate (ustandardisert) er antall kontakter/opphold dividert med antall innbyggere i det området pasientene kommer fra (bostedsregion eller bostedsområde) inndelt etter kjønn og bestemte aldersgrupper.  

Rater for alle aldersgrupper samlet er kjønn- og aldersstandardisert, og standardisert etter siste års befolkning. En slik standardisering blir her foretatt ved en femdeling av aldersgruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe i hvert område for hvert år. Denne raten blir deretter multiplisert med totalt antall personer i befolkningen for denne aldersgruppen siste år. Til slutt summeres alle produktene for kjønn- og aldersgruppene og divideres med hele befolkningen siste år. I fanen Tabellvisning presenteres også de ustandardiserte ratene for alle aldersgrupper totalt. 

Befolkningstallene er hentet fra SSB, og er fra 1. januar påfølgende år. 

Generelt om dataene for avtalespesialister 

Dataene for aktivitet hos avtalespesialisert har ulik grad av kompletthet for de enkelte årene. For 2020 var det omtrent 96 prosent av de rapporteringspliktige spesialistene innen somatiske fagområder som rapporterte inn sin aktivitet. I 2016, 2017, 2018 og 2019 var komplettheten henholdsvis 96 prosent, 95 prosent, 96 prosent og 95 prosent. Dette vil påvirke volumet i aktiviteten hos avtalespesialistene. 

I aktivitetsdata for avtalespesialistene er det noe manglende registrering av blant annet takst, kommunenummer og kjønn. For pasienter hos avtalespesialist som også har vært i sykehus, har vi hentet informasjon om kommunenummer og kjønn fra sykehusfilen der dette har vært tilgjengelig.  Tabellen under viser hvor mange episoder som mangler informasjon om det overnevnte for de ulike årene, etter kobling med sykehusdata:  

  2017 2018 2019 2020 2021
Mangler takst*

117 852 

90 139 

86 915 

104 188 

99 535 

Kjønn ikke oppgitt**

78 

52 

46 

49 

38 

Mangler kommunenummer**

97 

23 

100 

*Totalt for all aktivitet i avtalespesialistdata **Gjelder for utvalget som er definert under 

Definisjon av kirurgi hos avtalespesialister 

Definisjon av kirurgi hos avtalespesialister er basert på oppgitte takser under særskilte kirurgiske prosedyretakser og takser under kirurgi i Normaltariffen for avtalespesialister. Følgende takster er inkludert: k01a, k01d, k01e, k02a, k02b, k02c, k02d, k02e, k02f, k02g, k02h, k05a, k05b, k05c, 130g, 134a, 134b, 134e, 134f, 137e, 138, 139a, 139b, 139c, 140a, 140b, 140c, 140d, 140e, 140f, 140g, 140h, 140i, 140j, 140k, 140l, 141a, 141a, 141c, 141d, 142c, 143a, 143c, 143e, 143f, 143g, 145b og 148.  

Dersom en kontakt hos avtalespesialist har minst en av de overnevnte takstene vil kontakten inngå som planlagt dagkirurgi hos avtalespesialist.  

Definisjon av kirurgi i sykehus 

Inndeling i kirurgi bestemmes av om døgnoppholdet grupperes i en kirurgisk DRG (DRG-type=K) eller ikke. For å bli gruppert i en kirurgisk DRG må det være registrert minst én operasjonsstuekrevende prosedyre.  

For døgnopphold som er aggregerte (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag) blir det sammenslåtte oppholdet registrert som kirurgi dersom minst ett av tilhørende døgnopphold er gruppert i en kirurgisk DRG. 

Definisjon av dagkirurgi i sykehus 

Dagkirurgi er definert som behandling i en kirurgisk DRG med liggetid lik 0.  

Definisjon av hastegrad i sykehus: øyeblikkelig hjelp eller planlagt 

Øyeblikkelig hjelp 

Sykehusopphold som i pasientdata er registrert med hastegradskoder for øyeblikkelig hjelp, det vil si akutt eller innen 24 timer. I tillegg er alle fødsler og friske nyfødte (DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375, 382, 390, 391) definert som øyeblikkelig hjelp i SAMDATA. Registreringspraksisen av fødsler og friske nyfødte varierer mellom helseforetakene, og omkodes i SAMDATA for å sikres at informasjonen er sammenlignbar på tvers av enheter 

 For døgnopphold som er aggregerte (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag) blir det sammenslåtte oppholdet registrert som øyeblikkelig hjelp dersom første opphold i tid er registrert som øyeblikkelig hjelp. 

Planlagt 

Sykehusopphold som i pasientdata er registrert med hastegrad «planlagt eller venting over 24 timer» og «tilbakeføring av pasient fra annet sykehus».  

For døgnopphold som er aggregerte (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag) blir det sammenslåtte oppholdet registrert som planlagt dersom første opphold i tid er registrert som planlagt. 

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.  

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Rapporter og analysenotater innen SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

 

Først publisert: 22.09.2022 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023