Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter

Indikatoren gir en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter som får dette, og om tilbudet dekker deres behov.

Resultater     

Kvalitetsindikatoren avvikles fra og med 2024 grunnet usikkerhet i datagrunnlaget. Resultatene tilbake i tid vil fortsatt være tilgjengelige, men nye tall ikke blir publisert framover.

På landsbasis var det 59,9 prosent av brukerne som fikk innfridd sine behov og ønsker om bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter i 2022. 8,2 prosent av brukerne fikk delvis innfridd sine behov og ønsker, mens 29,3 prosent av brukerne ikke fikk innfridd sine behov og ønsker.

Resultatene ligger omtrent på samme nivå som tidligere år.

Det er variasjon mellom fylkene, men det er mellom kommunene at variasjonen er størst. I Trøndelag var det 52,8 prosent av brukerne som fikk innfridd sine behov og ønsker, mens i Oslo var andelen på 69,6 prosent.

For mer informasjon om helse- og omsorgstjenester i KPR, se her.

Forbehold ved tolkning

​Det er søkerens/tjenestemottakerens behov og ønsker som skal ligge til grunn for vurdering av behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. Ulik tolking av behov eller ønsker kan bidra til ulik registreringspraksis i kommunene og dermed usikkerhet i hvorvidt man registrerer det samme i alle kommuner. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

For å sikre lik registreringspraksis, trengs god opplæring og veiledning av saksbehandlere og dokumentasjonspliktige i kommunene. Helsedirektoratet sørger for dette i et samarbeid med kommunene.

Resultater fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid. Den kan også brukes til å sammenlikne utvikling i egen kommune over tid.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening", påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester pålegger kommunene å yte sosiale tjenester som bidrar til dette.

Å få delta i organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter er vanlig, og oppleves som særdeles meningsfullt for de fleste. Bistand kan være helt nødvendig for å kunne delta. I følge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., skal kommunen tilby bistand i form av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt for å tilrettelegge for dette.

Alle med behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter har rett til nødvendig bistand til dette på et forsvarlig nivå.

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 17.06.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no