Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bistand til å delta i arbeid og utdanning

Indikatoren gir en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for bistand til å delta i arbeid og utdanning som får dette, og om tilbudet dekker deres behov.

Resultater     

Kvalitetsindikatoren avvikles fra og med 2024 grunnet usikkerhet i datagrunnlaget. Resultatene tilbake i tid vil fortsatt være tilgjengelige, men nye tall ikke blir publisert framover.

På landsbasis var det 77,9 prosent av brukerne som fikk innfridd sine behov og ønsker om bistand til å delta i arbeid og utdanning i 2022. 7,6 prosent av brukerne fikk delvis innfridd sine behov og ønsker, mens 14,04 prosent fikk ikke innfridd sine behov og ønsker om bistand til å delta i arbeid og utdanning. Andelene har vært stabile i hele perioden.

Det er noe variasjon mellom fylkene, men det er innad i fylkene og mellom kommuner variasjonen er størst. I Nordland, Troms og Finnmark var det 74,8 prosent som fikk innfridd sine behov og ønsker, mens i Agder var andelen på 81,5 prosent.

For mer informasjon om helse- og omsorgstjenester i KPR, se her.

Forbehold ved tolkning

​Det er søkerens/tjenestemottakerens behov og ønsker som skal ligge til grunn for vurdering av behov for bistand til å delta i arbeid og utdanning. Ulik tolking av behov eller ønsker kan bidra til ulik registreringspraksis i kommunene, og dermed usikkerhet i hvorvidt man registrerer det samme i alle kommuner. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

For å sikre lik registreringspraksis trengs god opplæring og veiledning av saksbehandlere og dokumentasjonspliktige i kommunene. Helsedirektoratet sørger for dette i et samarbeid med kommunene.

Resultater fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid. Den kan også brukes til å sammenlikne utvikling i egen kommune over tid.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening", påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester pålegger kommunene å yte sosiale tjenester som bidrar til dette. Skal aktivitet og den enkeltes livskvalitet få høyere prioritert i omsorgstjenesten, må denne lovforståelsen forankres bedre blant politikere og tjenesteutøvere i kommunene

Arbeid og utdanning bidrar til økt livsglede, selvrealisering og mestringsopplevelser. En annen viktig side ved utdanning og arbeid, er følelsen av å være til nytte og at man bidrar til det sosiale fellesskapet. Skole og arbeidsplass er viktige sosiale arenaer i et samfunn. Bistand kan være helt nødvendig for å kunne delta i arbeid og utdanning. I følge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., skal kommunen tilby bistand i form av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt for å tilrettelegge for dette.

Alle med behov for bistand til å delta i arbeid og utdanning har rett til nødvendig bistand til dette på et forsvarlig nivå.

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 17.06.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no