Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Habilitering og rehabilitering utenfor institusjon

Antall personer i kommunene som er rapportert med habilitering/rehabilitering utenfor institusjon.

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no)

Innhold i statistikken

Statistikken viser tall fra alle kommuner om hvor mange unike personer som er rapportert med rehabilitering/habilitering utenfor institusjon til KPR Helse og omsorg. Dette registreres under personopplysninger (variabel poHab). Tallene oppdateres årlig og visningen inneholder tall fra og med 2020. 

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. Les mer om rapportering av rehabilitering og habilitering utenfor institusjon til KPR.

Anonymitet og personvern

  • Statistikk som er åpent tilgjengelig på nett er anonymisert. 
  • Opplysninger vurderes som anonyme når de ikke kan knyttes til enkeltpersoner.
  • I denne statistikken er antall mindre enn 10 er slettet og merket med *. Verdi 0 betyr at kommunen ikke har rapportert tall. 
  • Konsekvensen av at tall slettes er datatap, som gjør at summering av tall til et overordnet nivå (for eksempel Norge), vil ha avvik tilsvarende de tallene som er fjernet på et lavere nivå (for eksempel kommune).
  • Datatapet er gått igjennom for hver enkelt statistikk og vurdert til å være små nok til at tallene likevel gir et riktig bilde av fagområdet som den beskriver.
  • De som har behov mer detaljert statistikk kan få tilgang til det ved pålogging, søknad eller samarbeidsavtaler.
  • Metoder for anonymisering av datasett videreutvikles kontinuerlig og endringer kan derfor komme i fremtiden.

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern for helseregistre

Rapporter

Les rapporter fra Helsedirektoratet som er basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Statistikkalender

Statistikkalender (fhi.no)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til kpr@fhi.no

Først publisert: 07.12.2023 Siste faglige endring: 08.03.2024