Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Status:

Rundskrivet er stilt i bero fordi Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at hjemmelen for ileggelsen av overtredelsesgebyr etter folketrygdloven § 25-6 a ikke skal benyttes på nåværende tidspunkt.

5. Utmåling

Ved utmåling av overtredelsesgebyr etter folketrygdloven § 25-6 a, jf. blåreseptforskriften § 11 a, skal det foretas en individuell utmåling av gebyret innenfor den øvre rammen på 2G. Se nav.no for informasjon om hva grunnbeløpet utgjør i kroner.

Ved utmålingen vil det legges særlig vekt på alvorlighetsgraden av overtredelsen, og sentrale momenter som vil kunne inngå i vurderingen er

  • skyldgrad
  • overtredelsens omfang
  • tidligere mottatt spesifikk informasjon eller pålegg om endring av praksis
  • gjentatte, systematiske feilforskrivninger
  • fordeler som er eller kunne vært oppnådd for behandleren

Det bemerkes at listen over momenter ikke er uttømmende, og at også andre momenter vil kunne tas med i vurderingen av nivå ved fastsettelsen av overtredelsesgebyret.

Veiledning om utmålingsgrad

Utmålingsgrad: Fra 1/10 G til og med 1/2 G

Feilforskrivninger som vanligvis hører inn under denne kategorien, er der det foreligger lavere grad av skyld, der det er avdekket et mindre omfang av feil, eller der feilforskrivningen i seg selv vurderes som mindre alvorlig.

Utmålingsgrad: Fra 1/2 G til og med 1 G

Feilforskrivninger som vanligvis hører inn under denne kategorien, er der det foreligger en større grad av skyld, eller der overtredelsens omfang er av en viss størrelse. Det samme vil gjelde der det foreligger gjentatte, systematiske feilforskrivninger, eller der behandler tidligere har mottatt spesifikk informasjon eller pålegg om endring av praksis.     

Utmålingsgrad: Fra 1 G til og med 2 G

Feilforskrivninger som vanligvis hører inn under denne kategorien, er der forskriver har utvist en betydelig grad av skyld eller tidligere har blitt ilagt et overtredelsesgebyr for samme type feilforskrivning. Det samme vil gjelde feilforskrivninger av en betydelig størrelsesorden, eller der behandleren har oppnådd fordeler ved feilforskrivningen.

I forhåndsvarselet og vedtaket skal det fremgå hva som er begrunnelsen for utmålingen, og hva gebyret utgjør i kroner på det aktuelle tidspunktet.

Sist faglig oppdatert: 27. september 2022