Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 21. Vedtak om behandling uten eget samtykke

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen inneholder krav til vedtak om tvungen behandling, og supplerer bestemmelsen om krav til vedtaket i lovens § 4-4 a.

Første ledd: Vedtak om behandling uten eget samtykke kan omfatte flere behandlingsformer. Det gjøres imidlertid unntak for behandling med legemidler, som alltid skal fattes som separat vedtak.

Annet ledd første punktum: Vedtaket skal være tidsbegrenset. Behandling uten eget samtykke kan kun vedtas for inntil tre uker om gangen, så fremt det ikke gjelder behandling med legemidler. Ved behandling med legemidler kan varigheten settes til inntil tre måneder. Varigheten regnes fra det tidspunktet vedtaket ble fattet.

Når henholdsvis tre uker/tre måneder har gått, opphører vedtaket. Behandlingen kan da kun fortsette dersom pasienten samtykker til dette eller dersom det treffes nytt vedtak. Dette betyr for eksempel at et vedtak om tvungen behandling med legemidler som er fattet 1. januar 2022, varer til og med 31. mars 2022.

I enkelte tilfeller ser man at institusjonen fatter nytt vedtak om behandling uten eget samtykke før vedtaksperioden for forrige vedtak er utløpt. Når det treffes nytt vedtak anses det forrige vedtaket som bortfalt, og det nye vedtaket trer inn i stedet.

Annet ledd annet punktum: Det skal fremgå av vedtaket at den personlige undersøkelsen av pasienten, er gjort i henhold til kravene i forskriften § 20.

Tredje ledd: Begrunnelsen for at det skal gå 48 timer fra pasienten er underrettet om vedtaket til behandling starter, er at pasienten skal ha anledning til å vurdere om han eller hun vil klage på vedtaket. Klage i løpet av disse 48 timene har oppsettende virkning, jf. forskriften § 28 tredje ledd.

Annet punktum gjør unntak fra kravet om 48 timers ventetid dersom tungtveiende behandlingsmessige grunner tilsier at behandling må starte tidligere. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom man ved utsettelse risikerer at pasientens tilstand blir vesentlig forverret eller det er overhengende fare for at sjansen til vellykket behandling forspilles. Det er faglig ansvarlig som vurderer om det er uforsvarlig å vente med å iverksette behandlingen.

48 timers-regelen i tredje ledd gjelder også i tilfeller der det fattes nytt vedtak som følger umiddelbart etter tidligere vedtak.

Gitt følgende forutsetninger bortfaller imidlertid hensikten med 48 timers fristen, og behandlingen kan fortsette/iverksettes uten et 48 timers opphold:

  • Vedtaket er et påfølgende vedtak om behandling uten eget samtykke, med samme legemiddel og dose ("kant i kant" med det forrige vedtaket)
  • Pasienten behandles daglig med antipsykotika i tablettform
  • Et opphold fra behandlingen på to døgn vurderes som medisinskfaglig uheldig
  • Pasienten er allerede godt kjent med legemiddelet og dets virkning
  • Klageberettigede har gitt klart uttrykk for at vedtaket ikke vil bli påklaget. Dette må framgå av vedtaket.

Dersom et vedtak unntaksvis omfatter behandling med både depotinjeksjoner og tabletter, kan det  på ovennevnte forutsetninger gis unntak fra den delen av vedtaket som omfatter tabletter, men ikke den delen som omfatter depotinjeksjoner.

Når det treffes et slikt påfølgende vedtak om behandling uten eget samtykke, anses det tidligere vedtaket som bortfalt. Pasienten kan derfor ikke behandles på grunnlag av det forrige vedtaket i det nye vedtakets ventetid på 48 timer, eller når klage på det nye vedtaket gis oppsettende virkning, jf. Helsedirektoratets rundskriv om statsforvalternes behandling av klager over vedtak etter psykisk helsevernloven § 4-4.

Siste faglige endring: 20.11.2019 Se tidligere versjoner