Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Om rundskrivet

Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften gjelder for det psykiske helsevernet, som er en del av spesialisthelsetjenesten. Loven og forskriften regulerer etablering og gjennomføring av frivillig og tvungent psykisk helsevern, både i institusjon og ved poliklinisk behandling.

Mange av bestemmelsene regulerer bruk av tvang. Adgangen til tvangsinngrep er dels begrunnet i hensynet til pasienten selv, dels i hensynet til omgivelsene. Tvangsbruk er et svært alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv og selvbestemmelsesrett. Psykisk helsevernloven og forskriften skal sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Dette søkes oppnådd ved at det settes vilkår for særlige tiltak og gjennom regler om saksbehandling og kontroll. Videre skal reglene sikre at man ved iverksettelse av tiltak tar utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverdet, slik at tiltakene ikke brukes i større grad eller gis et større omfang enn nødvendig.

Psykisk helsevernloven med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2001. Loven har flere ganger vært gjenstand for endringer; senest ved lov 10. februar 2017 nr. 6 der det ble gjort endringer for å øke pasientenes selvbestemmelse og rettssikkerhet. Av særlig betydning er endringer som gir pasienter med samtykkekompetanse rett til å nekte behandling i det psykiske helsevernet, dersom det ikke foreligger fare for eget liv eller andres liv og helse. Endringene trådte i kraft 1. september 2017.

Lovforståelsen har også utviklet seg som følge av rettsavgjørelser og forvaltningspraksis, blant gjennom flere Høyesterettsdommer de senere årene.

Rundskrivet har tatt opp i seg ovennevnte endringer og erstatter rundskriv IS-9/2012.

Forholdet til annet lovverk

Psykisk helsevernloven er bare en av mange lover som regulerer det psykiske helsevernet. Loven må ses i sammenheng med blant annet pasient- og brukerrettighetslovenhelsepersonelloven, spesialisthelsetjenestelovenhelse- og omsorgstjenesteloven og rettshjelploven.

Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for virksomheter i helsetjenesten, det vil si bestemmelser på systemnivå, finnes i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetakslovenhelseregisterloven og pasientjournalloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå. Helsepersonelloven regulerer først og fremst helsepersonells plikter og ansvar.

En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven.

Målgruppe

Rundskrivet primære målgruppe er de som skal initiere eller gjennomføre (tvungen) behandling av pasienter i det psykiske helsevernet; fastleger, legevaktsleger, faglig ansvarlige og annet helsepersonell i psykisk helsevern, kontrollkommisjonene og statsforvalterne. Rundskrivet vil også være relevant for helsepersonell som jobber med psykisk helsearbeid og rus i kommunen, samt for pasienter og deres pårørende.

Ledere i helsetjenesten må være oppmerksom på forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6 c som pålegger arbeidsgiver å ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette skal gjøres kjent i virksomheten. Dette rundskrivet må være tilgjengelig i alle virksomheter der det er relevant.

Leseveiledning

Rundskrivet gjengir hver enkelt paragraf i loven og forskriften med tilhørende kommentarer nedenfor.

Forskriften utdyper i stor grad det som er regulert i loven. Det blir derfor noen ganger dobbeltbehandling av temaene i rundskrivet. Det kreves ofte at man leser flere steder i rundskrivet for å få en helhetlig og fullstendig beskrivelse av et tema. For eksempel er tiltaket skjerming regulert og beskrevet både i loven §§ 4-3 og 4-2 med kommentarer og i forskriften §§ 16-18 med kommentarer. Det gis henvisninger og lenkes mellom relevante bestemmelser i loven og forskriften.

I kommentarene finnes også lenker til aktuelle lover, forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser.

For en grundigere beskrivelse av lovens og forskriftens bestemmelser om kontrollkommisjonens virksomhet, vises til rundskriv Saksbehandlingsrundskriv for kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Siste faglige endring: 29. november 2017