Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.1. Begrensninger i klageadgangen

Dersom en klage over tvungent psykisk helsevern er avslått av kontrollkommisjonen, kan som utgangspunkt ikke ny klage over det samme vedtaket fremsettes før etter seks måneder, jf. psykisk helsevernloven § 6-4 åttende ledd. Det samme gjelder dersom kontrollkommisjonens klagevedtak vært prøvd for retten etter reglene i tvisteloven kapittel 36, jf. psykisk helsevernloven § 7-1; da kan det ikke fremsettes ny klage for kontrollkommisjonen over samme vedtak før seks måneder etter rettskraftig dom. Kontrollkommisjonen kan avvise klage fremsatt før dette tidspunkt.

Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for at kommisjonen behandler en ny klage over samme vedtak før det er gått seks måneder, dersom endrede forhold etter en konkret vurdering tilsier det. For eksempel dersom behandlingen viser seg å være mindre virksom enn antatt, eller pasientens tilstand eller innstilling til behandlingen er vesentlig endret, slik at frivillighet er mulig.

Ved klage over vedtak om overføring, jf. psykisk helsevernloven §§ 4-10 eller 5-4, skal kommisjonen kun prøve selve overføringsvedtaket og ikke hvorvidt vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt. Dersom vilkårene for tvang likevel er prøvet - selv om pasienten kun har påklaget selve overføringsvedtaket, bør denne klagebehandlingen ikke utløse seks månedersfristen for å få prøvet selve det tvungne vernet.

Siste faglige endring: 19. desember 2016