Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.6. Dokumentkontroll

Når det fattes vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, skal kontrollkommisjonen underrettes med kopi av vedtakene og underlagsdokumentene. Med underlagsdokumenter siktes det til henvisning til og eventuell begjæring om tvungen observasjon eller tvungent vern, jf. psykisk helsevernloven § 3-8 første ledd og forskriften § 57, og journalnotater med begrunnelsen for vedtaket, dersom begrunnelsen ikke fremgår av selve vedtaket.

Den enkelte kontrollkommisjon kan inngå avtaler med institusjonen om de nærmere rutiner for overleveringen av dokumentene. For eksempel kan det, dersom kommisjonen holder jevnlige og hyppige møter ved institusjonen, være mest hensiktsmessig at dokumentene mottas i denne forbindelse istedenfor at de sendes pr. post. Det kan også gjøres ved at kontrollkommisjonen gis tilgang til aktuelle dokumenter i elektronisk pasientjournal ved institusjonen, se Tilgang til og innhenting av opplysninger. 

På bakgrunn av dokumentene skal kontrollkommisjonen så snart som mulig kontrollere at lovens krav til fremgangsmåte ved etablering av tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern er fulgt, og at de grunnleggende vilkårene for etablering er vurdert.

Kommisjonen må kontrollere om det foreligger uttalelse fra uavhengig lege, jf. psykisk helsevernloven § 3-1 og eventuelt begjæring om tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven § 3-6. Det må videre kontrolleres om det er foretatt ny legeundersøkelse på institusjonen, og om pasienten og eventuelt andre er gitt anledning til å uttale seg, jf. psykisk helsevernloven § 3-9.

Kommisjonen skal også forvisse seg om at den faglig ansvarlige legen har foretatt en vurdering av om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt, dvs. om frivillig behandling er forsøkt eller vurdert formålsløst, om grunnvilkår og tilleggsvilkår er oppfylt, om samtykkekompetanse er vurdert, at det er gjort en helhetsvurdering mv. Det er ikke tilstrekkelig at det er krysset av i et vedtaksskjema for at vilkårene er oppfylt - det må også foreligge en begrunnelse som viser hvilken vurdering som er gjort.

Sivilombudets torturforebyggingsenhet har i flere av sine besøksrapporter til psykiatriske avdelinger kritisert mangelfulle etableringsrutiner og begrunnelser for vedtak om tvungent vern. Særlig har ombudsmannen påpekt manglende informasjon til pasient og pårørende om at det er fattet vedtak og manglende informasjon om begrunnelsen. Ombudsmannen har også hatt bemerkninger til vurdering av etableringsvilkårene, herunder gjentatte vedtak om tvungent vern på grunnlag en midlertidig diagnose, samt manglende redegjørelse for om og hvordan forsøk med frivillig behandling er gjort.

Dersom det foreligger alvorlige materielle eller formelle feil, skal vedtaket kjennes ugyldig. Et eksempel på feil som kan føre til ugyldighet, er vedtak om overføring fra frivillig til tvungent psykisk helsevern i strid med konverteringsforbudet i psykisk helsevernloven § 3-4. Det bør også vurderes om vedtaket skal kjennes ugyldig hvis det er betydelige mangler ved undersøkelse av uavhengig lege, jf. psykisk helsevernloven § 3-1. Mangelfull begrunnelse for vedtaket vil også, etter en konkret vurdering, kunne føre til ugyldighet.

Imidlertid vil ikke enhver feil resultere i ugyldighet. Det vises til forvaltningsloven § 41 som sier at vedtak «likevel er gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.» Mindre formelle feil som manglende underskrift eller uriktig paragrafhenvisning er eksempel på slike feil, som bør tas opp med faglig ansvarlig og rettes opp i dialog med denne.

Dersom kontrollkommisjonen kommer til at vedtaket er ugyldig på grunn av alvorlige formelle eller materielle feil, blir konsekvensen av dette at det tvungne vernet opphører. Tvungent vern må da eventuelt etableres på nytt.

Sist faglig oppdatert: 22. november 2016