Vedlegg 2 til vedlegg 5a Mønsteravtale om direkte oppgjør med Den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitetsklinikker, jf. ftrl. § 5-6 og § 5-6a

Oppdatert november 2009
Sist endret 25.02.2013 av HELFO

Her finner du «Vedlegg 1 til vedlegg 5a – Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos privat tannlege jf. ftrl. § 5-6».

1. FORMELLE VILKÅR

For at det skal kunne kreves oppgjør etter mønsteravtalen, må den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitet dokumentere at alle formelle vilkår som til enhver tid er fastsatt i lov, forskrift og avtale er oppfylt. Herunder:

(1)    Nødvendig autorisasjon/lisens, herunder eventuell spesialiststatus for ansvarlige/behandlende tannleger/tannpleieremå dokumenteres

(2)    Fylkeskommunens / universitetets organisasjonsnummer

(3)    Underskrevet mønsteravtale

2. OVERGANGSREGLER FOR PLIKT TIL FREMSETTELSE AV REFUSJONSKRAV OVER LINJE 

  • Fylkeskommuner / universitet med rett til direkte oppgjørsavtale etter folketrygdloven § 22-2, og som har avtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om direkte oppgjør, plikter fra og med 01.01.2011 å fremsette refusjonskrav elektronisk over linje med en teknisk løsning som er godkjent av HELFO. Dette omfatter også korrigerte regninger. Norsk Helsenett er i dag den eneste aktuelle leverandøren med tilstrekkelig sikkerhetsnivå for innsending over linje.
  • Dersom tekniske løsninger for fremsettelse over linje ikke er tilgjengelig, vil hovedregelen for fremsettelse være elektronisk fremsettelse via CD/diskett eller annet godkjent elektronisk lagringsmedium fra og med 01.01.2011. Det vil kun være adgang til fremsettelse av refusjonskrav ved CD/diskett så lenge forutsetningene for å levere elektronisk over linje ikke er tilstede.
  • Dersom det ikke er mulig å fremsette elektronisk krav via CD/diskett som følge av tekniske forhold hos fylkeskommune / universitet, må denne straks varsle HELFO og om nødvendig avtale annen måte å fremsette krav på.

Krav som ikke fremsettes i henhold til ovennevnte, vil bli avvist. Kravet kan fremsettes på nytt i tråd med denne mønsteravtalen innen avtalens frister.

Først publisert: 01.02.2013 Sist faglig oppdatert: 25.02.2013