Vedlegg 2 til vedlegg 5a Mønsteravtale om direkte oppgjør med Den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitetsklinikker, jf. ftrl. § 5-6 og § 5-6a

Oppdatert november 2009
Sist endret 25.02.2013 av HELFO

1. FORMELLE VILKÅR

For at det skal kunne kreves oppgjør etter mønsteravtalen, må den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitet dokumentere at alle formelle vilkår som til enhver tid er fastsatt i lov, forskrift og avtale er oppfylt. Herunder:

(1)    Nødvendig autorisasjon/lisens, herunder eventuell spesialiststatus for ansvarlige/behandlende tannleger/tannpleieremå dokumenteres

(2)    Fylkeskommunens / universitetets organisasjonsnummer

(3)    Underskrevet mønsteravtale

2. OVERGANGSREGLER FOR PLIKT TIL FREMSETTELSE AV REFUSJONSKRAV OVER LINJE 

  • Fylkeskommuner / universitet med rett til direkte oppgjørsavtale etter folketrygdloven § 22-2, og som har avtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om direkte oppgjør, plikter fra og med 01.01.2011 å fremsette refusjonskrav elektronisk over linje med en teknisk løsning som er godkjent av HELFO. Dette omfatter også korrigerte regninger. Norsk Helsenett er i dag den eneste aktuelle leverandøren med tilstrekkelig sikkerhetsnivå for innsending over linje.
  • Dersom tekniske løsninger for fremsettelse over linje ikke er tilgjengelig, vil hovedregelen for fremsettelse være elektronisk fremsettelse via CD/diskett eller annet godkjent elektronisk lagringsmedium fra og med 01.01.2011. Det vil kun være adgang til fremsettelse av refusjonskrav ved CD/diskett så lenge forutsetningene for å levere elektronisk over linje ikke er tilstede.
  • Dersom det ikke er mulig å fremsette elektronisk krav via CD/diskett som følge av tekniske forhold hos fylkeskommune / universitet, må denne straks varsle HELFO og om nødvendig avtale annen måte å fremsette krav på.

Krav som ikke fremsettes i henhold til ovennevnte, vil bli avvist. Kravet kan fremsettes på nytt i tråd med denne mønsteravtalen innen avtalens frister.

Først publisert: 01.02.2013 Sist endret: 25.02.2013