Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Buccolam munnvann

ATC-kode: N05CD08, B-preparat

Indikasjon: Del 1/1 Epilepsi med epileptiske kramper hos voksne
Diagnosekoder

ICD-10: G40 / ICPC-2: N88 Epilepsi
ICD-10: G41 / ICPC-2: N88 Status epilepticus 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G40

Før 1. januar 2018:

§3a, jf. § 2
ICD-10: G40
ICPC-2: N88 

Krav til tidligere behandling

Stesolid Prefill rektalvæske eller Stesolid Rektalvæske (ATC-kode N05BA01)

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i nevrologi, onkologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling  

Søknaden kan komme fra spesialist i barnesykdommer ved videreføring av behandling som er påbegynt før fylte 18 år. Unntaket gjelder til 23 år.

Merknad

Det er gjort unntak fra kravet til tidligere behandling dersom
- behandling med forhåndsgodkjent legemiddel oppleves som sosialt stigmatiserende
eller
-når behandling med forhåndsgodkjent legemiddel oppleves som særdeles problematisk. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.