Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Formål og avgrensning

Formålet med og omfanget av stønad etter folketrygdloven kapittel 5 fremgår av folketrygdloven § 5-1 og generelt rundskriv til kapittel 5.

Folketrygdloven § 5-1 fjerde ledd fastslår at det bare kan gis stønad til helsetjenester etter folketrygdlovens bestemmelser når den som gir behandling eller yter tjenester, har direkte oppgjør etter folketrygdloven § 22-2.

Det er som hovedregel et vilkår for stønad etter kapittel 5 at pasienten er medlem av folketrygden, jf. folketrygdloven § 5-2. Som hovedregel er alle som er bosatt i Norge, medlem av folketrygden. Reglene om medlemskap reguleres av folketrygdloven kapittel 2. I dette rundskrivet vil medlemmet omtales som «pasienten». Når det gjelder stønad til tannbehandling, er hovedregelen at personer over 24 år selv må betale for tannbehandlingen de har behov for. Formålet med bestemmelsene i folketrygdloven §§ 5-6 og 5-6 a er å gi bestemte grupper som ikke har rettigheter etter andre regler eller ordninger, hel eller delvis stønad til undersøkelse og behandling utført av tannlege/tannpleier.

Hvilke tilstander og tilfeller dette gjelder, er listet opp som stønadspunktene 1–15 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling § 1.

Stønadspunktene kan i hovedsak deles inn i tre grupper:

  • tilfeller der en bakenforliggende sykdom eller medisinsk tilstand eller behandlingen av denne gir store tannhelseproblemer
  • tannregulering, hovedsakelig til barn og unge
  • tann-/kjevesykdommer som inntreffer uavhengig av andre somatiske eller psykiske sykdommer eller tilstander

Annet regelverk som kan gi rett til offentlig finansiert tannbehandling, er

Det gis ikke stønad etter folketrygdloven kapittel 5 hvis pasienten har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Det gis heller ikke stønad etter folketrygdloven kapittel 5 hvis pasienten har rettigheter etter følgende finansierings- og tilskuddsordninger:

Disse pasientene gis tilbud om tannbehandling fra fylkeskommunene.

Siste faglige endring: 27. mars 2023