Lovtekst:

Bevilling etter § 3-1b kan bare gis hvis tilvirkningen skal skje ved salgsstedet, og tilvirkningen og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud.

Bevilling etter § 3-1b første ledd annet punktum og annet ledd for alkoholholdig drikk gruppe 2 kan bare gis for inntil 15 000 liter per år og på følgende vilkår:

  • 1. Den alkoholholdige drikken må være omfattet av produktlisten i kommentar til posisjon 22.06 i Tolltariffen og kan ikke være tilsatt brennevin eller blandet med alkoholholdige produkter utenfor produktlisten i kommentar til posisjon 22.06 i Tolltariffen.
  • 2. Minst en tredjedel av innsatsvarer som gir produktet dets karakter, må være egenprodusert.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsens første ledd viderefører § 1-7a annet ledd annet punktum for utvidet salgsbevilling. Bestemmelsen viser til § 3-1b. Bevilling etter § 3-1b kan bare gis dersom kravene i § 1-7f første ledd er oppfylt. Innholdet i kravene om tilvirkning ved salgsstedet og om helhetlig karakter og salgstilbud er nærmere beskrevet i merknadene til § 3-1b, punkt 3.1b.2.1.1 og 3.1b.2.1.2.

Bestemmelsens annet ledd regulerer bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 etter § 3-1b.

Det følger av første punktum i annet ledd at det kan bare gis bevilling hvor maksimalt salgsvolum er 15 000 liter per år per produsent. Denne begrensningen omfatter kun hvor mange liter som kan selges direkte fra produksjonsstedet, og ikke antall liter som kan produseres.

Slik bevilling kan bare gis dersom samtlige av vilkårene i § 1-7f annet ledd, første og annet alternativ, er oppfylt. Vilkårene gjelder kun for alkoholholdig drikk gruppe 2. Vilkårene i bestemmelsens første ledd må også være oppfylt.

Kravene er kumulative og innebærer:

  • Det kan bare gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 etter § 3-1b første ledd annet punktum og annet ledd for produkter som er omfattet av produktlisten i kommentaren til HS-systemet for posisjon 22.06 i Tolltariffen. Disse produktene kan ikke være brennevin, eller en blanding av alkoholholdige drikker som ikke er omfattet av produktlisten i kommentaren til posisjon 22.06 i Tolltariffen.
  • Produktene må bestå av minst en tredjedel egenproduserte innsatsvarer som gir produktet sin karakter.

Se nærmere beskrivelse av kravene i merknadene til § 3-1b, punkt 3.1b.2.2.1 og 3.1b.2.2.2