Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 8-3.

Helsedirektoratets kommentarer

Internkontrollsystemet må utformes etter de faktiske forholdene ved den enkelte virksomhet. Bestemmelsen i § 8-3 første ledd sikrer at ordningen er fleksibel og tilpasset alle typer salgs- og skjenkesteder. For en nærmere gjennomgang av bestemmelsen med eksempler og forslag vises til Helsedirektoratets guide til internkontroll.

Tilsyn og sanksjoner
Ved brudd på kravet om internkontroll kommer det alminnelige sanksjonssystemet i alkoholloven til anvendelse. Det er ingen særskilte bestemmelser om tilsyn og reaksjoner tilknyttet internkontrollplikten. Kommunens kontrollplikt og -myndighet etter alkoholloven § 1-9 vil automatisk omfatte bestemmelsene i kapittel 8 i alkoholforskriften. Dette er presisert i forskriften § 9-1. Tilsvarende vil alkoholloven § 1-8 om inndragning og kapittel 10 om straff få anvendelse på overtredelser av bestemmelsene i forskriften kapittel 8. Dette betyr at manglende eller mangelfullt internkontrollsystem ved et salgs- eller skjenkested kan sanksjoneres med inndragning av salgs- eller skjenkebevillingen.

Det skal videre bemerkes at kommunens ansvar etter alkoholforskriften § 9-2, hvor det går frem at "kommunen skal gi nødvendig råd og veiledning til bevillingshaver, styrer og stedfortreder, slik at omsetningen av alkohol kan skje i samsvar med regelverket, og på en slik måte at alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas", også omfatter veiledningsplikt om bestemmelsene om internkontroll i kapittel 8.

 

Siste faglige endring: 04.02.2008 Se tidligere versjoner