Kapittel 8
Internkontroll

§ 8-1.

Lovtekst:

For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven § 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Bestemmelsene i kapitlet her gjelder tilsvarende for virksomheter som utleverer alkoholholdig drikk i forbindelse med privat innførsel.

Første ledd gjelder ikke for innehavere av ambulerende skjenkebevilling etter alkoholloven § 4-5. For bevilling gitt etter alkoholloven § 1-6 annet ledd, siste punktum kan det gjøres unntak fra plikten etter første ledd når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til stedets størrelse.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Internkontrollplikten gjelder for alle salgs- og skjenkebevillinger. I bestemmelsens andre ledd gis det unntak for ambulerende skjenkebevilling etter alkoholloven § 4-5. Bakgrunnen for unntaket er administrative og økonomiske hensyn, samt at ambulerende bevillinger alltid gis for skjenking til sluttede selskap.

Kommunen er gitt hjemmel i forskriften § 8-1 andre ledd siste punktum til å gjøre unntak fra internkontrollplikten for bevillinger for en bestemt del av året og for en enkelt bestemt anledning, når det vil virke urimelig bl.a. på bakgrunn av stedets størrelse og administrative/økonomiske hensyn. Ved en feil viser denne bestemmelsen til alkoholloven § 1-6 tredje ledd, mens riktig henvisning skal være § 1-6 andre ledd, siste punktum. Dette betyr at kommunen kan gjøre unntak fra plikten til internkontroll for bevillinger etter alkoholloven § 1-6 andre ledd siste punktum.

Det må imidlertid ses hen til at det i forarbeidene understrekes at internkontrollplikten spesielt er tiltenkt festivaler og andre store arrangementer. Nettopp slike arrangementer vil vanligvis ha bevilling for en enkelt anledning og skal som hovedregel ikke unntas fra internkontrollplikten.

§ 8-2.

Lovtekst:

I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Krav om internkontroll innebærer at bevillingshaver systematisk skal kontrollere at de krav til virksomheten som er fastsatt i eller i medhold av loven, herunder i bevillingen, overholdes. Bevillingshaver må videre ha et system for hvordan eventuelle overtredelser av disse kravene skal rettes og følges opp for å sikre at overtredelsen ikke gjentas. I praksis betyr dette at virksomheten må ha gode, dokumenterbare rutiner for å sikre at driften er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

§ 8-3.

Lovtekst:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å overholde krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for kontrollmyndigheten.

Internkontrollen innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal

  • 1. ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,
  • 2. sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll,
  • 3. ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt,
  • 4. ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,
  • 5. ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik,
  • 6. foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Internkontrollsystemet må utformes etter de faktiske forholdene ved den enkelte virksomhet. Bestemmelsen i § 8-3 første ledd sikrer at ordningen er fleksibel og tilpasset alle typer salgs- og skjenkesteder. For en nærmere gjennomgang av bestemmelsen med eksempler og forslag vises til Helsedirektoratets guide til internkontroll.

Tilsyn og sanksjoner
Ved brudd på kravet om internkontroll kommer det alminnelige sanksjonssystemet i alkoholloven til anvendelse. Det er ingen særskilte bestemmelser om tilsyn og reaksjoner tilknyttet internkontrollplikten. Kommunens kontrollplikt og -myndighet etter alkoholloven § 1-9 vil automatisk omfatte bestemmelsene i kapittel 8 i alkoholforskriften. Dette er presisert i forskriften § 9-1. Tilsvarende vil alkoholloven § 1-8 om inndragning og kapittel 10 om straff få anvendelse på overtredelser av bestemmelsene i forskriften kapittel 8. Dette betyr at manglende eller mangelfullt internkontrollsystem ved et salgs- eller skjenkested kan sanksjoneres med inndragning av salgs- eller skjenkebevillingen.

Det skal videre bemerkes at kommunens ansvar etter alkoholforskriften § 9-2, hvor det går frem at "kommunen skal gi nødvendig råd og veiledning til bevillingshaver, styrer og stedfortreder, slik at omsetningen av alkohol kan skje i samsvar med regelverket, og på en slik måte at alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas", også omfatter veiledningsplikt om bestemmelsene om internkontroll i kapittel 8.

 

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2008