Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 8-1.

Helsedirektoratets kommentarer

Internkontrollplikten gjelder for alle salgs- og skjenkebevillinger. I bestemmelsens andre ledd gis det unntak for ambulerende skjenkebevilling etter alkoholloven § 4-5. Bakgrunnen for unntaket er administrative og økonomiske hensyn, samt at ambulerende bevillinger alltid gis for skjenking til sluttede selskap.

Kommunen er gitt hjemmel i forskriften § 8-1 andre ledd siste punktum til å gjøre unntak fra internkontrollplikten for bevillinger for en bestemt del av året og for en enkelt bestemt anledning, når det vil virke urimelig bl.a. på bakgrunn av stedets størrelse og administrative/økonomiske hensyn. Ved en feil viser denne bestemmelsen til alkoholloven § 1-6 tredje ledd, mens riktig henvisning skal være § 1-6 andre ledd, siste punktum. Dette betyr at kommunen kan gjøre unntak fra plikten til internkontroll for bevillinger etter alkoholloven § 1-6 andre ledd siste punktum.

Det må imidlertid ses hen til at det i forarbeidene understrekes at internkontrollplikten spesielt er tiltenkt festivaler og andre store arrangementer. Nettopp slike arrangementer vil vanligvis ha bevilling for en enkelt anledning og skal som hovedregel ikke unntas fra internkontrollplikten.

Siste faglige endring: 04.02.2008 Se tidligere versjoner