Lovtekst:

For avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse, betales et forskuddsgebyr på kr 400.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Forskriften § 5-6 fastsetter at det skal betales et gebyr for avleggelse av prøve eller forsøk på slik avleggelse. Gebyrets størrelse fremgår av forskriftsbestemmelsen. Gebyret skal betales på forhånd og vil ikke bli refundert dersom kandidaten ikke består prøven. Det skal betales gebyr for hver gang prøven forsøkes avlagt. Gebyret er fastsatt med bakgrunn i bevillingsmyndighetens utgifter i forbindelse med avvikling av prøven, blant annet lokalleie, vakthold og administrasjon.