Lovtekst:

Styrer, stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter bestemmelsene i dette kapitlet.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Kapittel 5 inneholder bestemmelser om kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer, stedfortreder og kontrollør.

Forskriften § 5-1 presiserer at styrer, stedfortreder og kontrollør må bestå en kunnskapsprøve som dokumentasjon for nødvendige kunnskaper om alkoholloven og tilhørende forskrifter. Kravet til styrer og stedfortreder følger også av alkoholloven § 1-7c tredje ledd. Forskriften § 5-1 andre punktum presiserer at kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve.

Kunnskapsprøven for styrer og stedfortreder er knyttet til kunnskapskravet i alkoholloven. Bevillingshaver må påse at krav i henhold til andre lover, for eksempel etablererprøve etter serveringsloven § 5, også er oppfylt.

Kravet om kunnskapsprøve for kontrollører trådte i kraft 1. januar 2016. Alle som skal utføre kontroll må ha bestått kunnskapsprøven for kontrollører. Kravet gjelder også allerede godkjente kontrollører. Fra og med 1.7.2016 er kravet absolutt jfr. forskriften § 17-3.

Kommunen er ansvarlig for at det benyttes kontrollører som har bestått kunnskapsprøve for kontrollører. Dette gjelder også hvis det er et vaktselskap som utfører kontroller på vegne av kommunen. Kravet gjelder også for eksempel saksbehandlere som er med på stedlig kontroll.

Kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder oppfyller ikke kunnskapskravet som stilles til kontrollører.