Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 4-5.

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Begrepet «brennevin» skal etter bestemmelsen forstås slik at det omfatter alkoholholdig drikk i gruppe 3, dvs. drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol, jf. alkoholforskriften § 1-1.

Mengdeangivelsen er ikke til hinder for at det kan skjenkes 1 cl eller 3 cl brennevin. Etter langvarig praksis skjenkes brennevin vanligvis ublandet i mengder av 2 og 4 cl, for eksempel som en «enkel» eller «dobbel» whisky (eventuelt + blandevann).

Bestemmelsens annet punktum gir et unntak fra mengdebegrensningen når det gjelder cocktails og gir således skjenkesteder mulighet til å servere cocktaildrinker som tradisjonelt har et høyere innhold av brennevin enn det som er angitt i første setning.

Alkohollovens bestemmelser inneholder ingen nærmere definisjon av begrepet "cocktail ". Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i nasjonale og internasjonale bransjestandarder, som angir hva ulike cocktails skal inneholde. En bars egenkomponerte cocktails vil imidlertid ikke omfattes av unntaket.

Det internasjonale barforbundet International Bartenders Association (IBA) har utarbeidet en liste over internasjonalt godkjente cocktails «IBA cocktails» som fremkommer på deres nettside iba-world.com. I henhold til Helsedirektoratets praksis kan det tas utgangspunkt i denne listen ved vurderingen av hvorvidt en drink er en "cocktail" i forskriftens forstand.

Det understrekes imidlertid at all skjenking skal foregå på en forsvarlig måte, jf. alkoholloven § 4-7, og ikke til personer som er, eller må antas å bli, åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholloven § 8-11. Dette innebærer at det må foretas en kontinuerlig vurdering av beruselsesgraden og at mengden alkoholdig drikk/brennevin som skjenkes må justeres ut fra forsvarlighetsprinsippet. Servering av cocktails med høyt alkoholinnhold medfører at kravet til aktsomhet skjerpes ytterligere.

Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner