Lovtekst:

Utsalg for alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 skal ikke ekspedere bestillinger som skal sendes til militære områder med mindre det foreligger bestillingsbekreftelse fra vedkommende militære sjef. Som militært område regnes ikke kommandantbolig mv. hvor militære personer har sine private hjem.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen fastslår at AS Vinmonopolet kun kan ekspedere bestillinger på alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 til militære områder dersom det foreligger bestillingsbekreftelse fra områdets militære sjef.

Innehavere av bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 2, jf. alkoholloven § 3-1b annet ledd omfattes ikke av bestemmelsen. I forarbeidene til bestemmelsen (Prop. 116 L (2015-2016), punkt 6.5.3) fremgår det at kravet om tilknytning mellom tilvirkningslokaler og salgs-/skjenkelokaler medfører at salget må finne sted på produksjonsstedet og ikke kan finne sted gjennom nettbutikk eller ved bestilling og tilsending av produktet. Nettbutikk eller bestilling og tilsending av varer innebærer at det ikke lenger kan sies å være en naturlig forbindelse mellom tilvirkningssted og salgssted og kan dermed ikke sies å oppfylle kravet til tilknytning.