Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 2-3.

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Forskriften § 2-3 omhandler aldersgrenser for den som selger eller skjenker alkoholsvak og alkoholholdig drikk.

Ifølge § 2-3 første ledd kan salg eller skjenking av alkoholsvak og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ikke utføres av personer under 18 år. Alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke selges eller skjenkes av personer som er under 20 år.

Det er gjort unntak fra hovedregelen om aldersgrenser i følgende tilfeller:

  1. Mindreårig servitør med kokk- eller servitørfagbrev kan skjenke alkoholholdig drikk, jf. § 2-3 første ledd andre punktum.
  2. Enhver mindreårig kan selge drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol, for eksempel lettøl, dersom en person over 18 år har daglig tilsyn med salget, jf. § 2-3 første ledd andre punktum.
  3. Mindreårige lærlinger og lærekandidater, jf. opplæringslova § 4-1, og elever i kokk- eller servitørfag i videregående skole under praktisk opplæring i bedrift kan, på visse vilkår, få adgang til å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk, jf. alkoholforskriften § 2-3 andre ledd.

For unntak nr. 3 ovenfor er det et vilkår at det må foreligge en reell opplæringssituasjon, at salget, utleveringen eller skjenkingen må være nødvendig for opplæringen, og at skjenkingen/salget må inngå som en del av en fastsatt læreplan, jf. § 2-3.

Definisjon av begrepene lærling og lærekandidat finnes i opplæringslova § 4-1. Bestemmelsen lyder: "Lærling er etter denne lova den som har skrive ein lærekontrakt med sikte på fagprøve eller sveineprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med heimel i § 3-4. Lærekandidat er etter denne lova den som har skrive ein opplæringskontrakt med sikte på ei mindre omfattande prøve enn fag- eller sveineprøve."

Lærlingenes, lærekandidatenes og elevenes adgang til å selge/skjenke gjelder bare når det er nødvendig av hensyn til opplæringen. Ordningen omfatter for eksempel ikke ren helge- og feriejobbing for elever i videregående skole.

Det må videre foreligge en reell opplæringssituasjon. Dette betyr bl.a. at den mindreårige må være under tilsyn og veiledning av en lærer eller styrer/stedfortreder i bedriften.

Det presiseres at det ikke er adgang til å ansette elever uten sammenheng med opplæringen, og at slike ansettelser etter omstendighetene kan få følger for bevillingsspørsmålet.

Uttrykket "under opplæring i bedrift" omfatter både situasjoner hvor eleven, som et ledd i opplæringen på skolen, utplasseres i bedrift og skjenking i henhold til bevilling i skolens serveringslokaler.

Det vises også til merknadene til alkoholloven § 1-5, hvor aldersgrensene omtales nærmere.

Sist faglig oppdatert: 04.02.2008 Se tidligere versjoner