Kapittel 2
Salg og skjenking

§ 2-1.

Lovtekst:

Salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Salget eller skjenkingen skal skje på forsvarlig måte. Dette følger også av alkoholloven §§ 3-9 og 4-7 om utøvelse av bevillingen.

§ 2-2.

Lovtekst:

Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at salg etter salgsbevilling gitt til andre enn Vinmonopolet, jf. alkoholloven § 3-1 annet ledd og § 3-1b, og skjenking etter skjenkebevillinger foregår i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i den.

Bevillingshaver og styrer plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av salg og skjenking, og er ansvarlig for at de ansatte blir gjort kjent med regelverket for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, og ellers gitt den nødvendige veiledning for virksomheten.

Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder.

Fotnote:
0 Endret ved forskrift 24 juni 2016 nr. 816 (i kraft 1 juli 2016).

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bevillingshaver og styrer er ansvarlige for at salget eller skjenkingen foregår i overensstemmelse med alkoholloven og forskrifter. Hva angår krav til bevillingshaver, styrer og stedfortreder vises det til alkoholloven §§ 1-7b og 1-7c.

§ 2-3.

Lovtekst:

Den som selger eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ha fylt 18 år, og den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ha fylt 20 år. Dette gjelder likevel ikke ved salg av alkoholsvak drikk når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Person med kokk-, servitør- eller resepsjonistfagbrev som ikke har nådd den alder som er fastsatt i alkoholloven § 1-5 tredje ledd kan likevel selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk.

Lærlinger og lærekandidater, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 4-1, og elever i kokk-, servitør- eller resepsjonistfag i videregående skole under praktisk opplæring i bedrift, som ikke har nådd den alder som er fastsatt i alkoholloven § 1-5 tredje ledd, kan likevel selge, utlevere eller servere alkoholholdig drikk når dette er nødvendig av hensyn til opplæringen. Det er et vilkår at det foreligger en reell opplæringssituasjon, hvor salg eller servering av alkoholholdig drikk inngår som en del av en fastsatt læreplan. Bestemmelsene i dette ledd gjelder ikke for bevilling gitt til AS Vinmonopolet.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Forskriften § 2-3 omhandler aldersgrenser for den som selger eller skjenker alkoholsvak og alkoholholdig drikk.

Ifølge § 2-3 første ledd kan salg eller skjenking av alkoholsvak og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ikke utføres av personer under 18 år. Alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke selges eller skjenkes av personer som er under 20 år.

Det er gjort unntak fra hovedregelen om aldersgrenser i følgende tilfeller:

  1. Mindreårig servitør med kokk- eller servitørfagbrev kan skjenke alkoholholdig drikk, jf. § 2-3 første ledd andre punktum.
  2. Enhver mindreårig kan selge drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol, for eksempel lettøl, dersom en person over 18 år har daglig tilsyn med salget, jf. § 2-3 første ledd andre punktum.
  3. Mindreårige lærlinger og lærekandidater, jf. opplæringslova § 4-1, og elever i kokk- eller servitørfag i videregående skole under praktisk opplæring i bedrift kan, på visse vilkår, få adgang til å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk, jf. alkoholforskriften § 2-3 andre ledd.

For unntak nr. 3 ovenfor er det et vilkår at det må foreligge en reell opplæringssituasjon, at salget, utleveringen eller skjenkingen må være nødvendig for opplæringen, og at skjenkingen/salget må inngå som en del av en fastsatt læreplan, jf. § 2-3.

Definisjon av begrepene lærling og lærekandidat finnes i opplæringslova § 4-1. Bestemmelsen lyder: "Lærling er etter denne lova den som har skrive ein lærekontrakt med sikte på fagprøve eller sveineprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med heimel i § 3-4. Lærekandidat er etter denne lova den som har skrive ein opplæringskontrakt med sikte på ei mindre omfattande prøve enn fag- eller sveineprøve."

Lærlingenes, lærekandidatenes og elevenes adgang til å selge/skjenke gjelder bare når det er nødvendig av hensyn til opplæringen. Ordningen omfatter for eksempel ikke ren helge- og feriejobbing for elever i videregående skole.

Det må videre foreligge en reell opplæringssituasjon. Dette betyr bl.a. at den mindreårige må være under tilsyn og veiledning av en lærer eller styrer/stedfortreder i bedriften.

Det presiseres at det ikke er adgang til å ansette elever uten sammenheng med opplæringen, og at slike ansettelser etter omstendighetene kan få følger for bevillingsspørsmålet.

Uttrykket "under opplæring i bedrift" omfatter både situasjoner hvor eleven, som et ledd i opplæringen på skolen, utplasseres i bedrift og skjenking i henhold til bevilling i skolens serveringslokaler.

Det vises også til merknadene til alkoholloven § 1-5, hvor aldersgrensene omtales nærmere.

§ 2-4.

Lovtekst:

Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ikke skje til personer under 18 år, og salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ikke skje til personer under 20 år, selv om vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre.

Ansatte på salgs- og skjenkesteder har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Forskriften § 2-4 omhandler aldersgrenser for hvem det er tillatt å selge, skjenke eller utlevere alkoholholdig drikk til. Ifølge alkoholloven § 1-5 kan salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ikke skje til personer under 18 år. Alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke selges, skjenkes eller utleveres til personer som er under 20 år.

Selv om det vises frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre, kan alkoholholdig drikk heller ikke utleveres til personer som ikke selv fyller lovens vilkår for kjøp, jf. forskriften § 2-4.

For å sikre at lovens bestemmelser om aldersgrenser overholdes, har ansatte på salgs- og skjenkesteder ved tvilstilfeller rett og plikt til å kreve at kjøper legitimerer sin alder.

§ 2-5.

Lovtekst:

Alkoholsvak og alkoholholdig drikk må ikke selges, utleveres eller skjenkes fra automat.


Kilde: lovdata.no

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2008