Kapittel 16
Aldersgrenser ved innførsel, salg og kjøp av vinråstoff mv.

§ 16-1.

Lovtekst:

Råstoff, halvfabrikata, preparater og andre varer som hovedsakelig anvendes ved tilvirkning av eller som tilsetning til alkoholholdig drikk, må ikke innføres fra utlandet av personer under 18 år.


Kilde: lovdata.no

§ 16-2.

Lovtekst:

Betjening under 18 år må ikke ha befatning med salg eller utlevering av varer som nevnt i § 16-1.

Lærlinger og lærekandidater, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 4-1, og elever i den videregående skole under praktisk opplæring i bedrift, som ikke er 18 år, kan likevel selge eller utlevere slike varer når dette er nødvendig av hensyn til opplæringen. Det er et vilkår at det foreligger en reell opplæringssituasjon, hvor salg av slike varer inngår som en del av en fastsatt læreplan.

Kilde: lovdata.no

§ 16-3.

Lovtekst:

Salg eller utlevering av varer som nevnt i § 16-1 må ikke skje til personer under 18 år, selv om det forevises skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre.

Ansatte på salgsstedet har i tvilstilfelle rett og plikt til å kreve at kjøper legitimerer sin alder.

Kilde: lovdata.no

§ 16-4.

Lovtekst:

Det er forbudt å kjøpe varer som nevnt i § 16-1 på vegne av noen som er under 18 år.


Kilde: lovdata.no

§ 16-5.

Lovtekst:

Bestilling av varer som nevnt i § 16-1 må ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder fullstendige opplysninger om kjøpers navn, adresse og alder.

Selger kan ved forsendelsessalg kreve kopi av gyldig legitimasjon fra kjøperen, dersom dette er nødvendig for å kontrollere at salg eller utlevering av varer nevnt i § 16-1 ikke skjer til personer under 18 år.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Kapittelets bestemmelser gjelder for det første for råstoffer som hovedsakelig anvendes ved tilvirkning av, eller som tilsetning til, alkoholholdig drikk. Aldersgrensene vil for eksempel omfatte druesaft som omsettes med særlig henblikk på å anvendes ved tilvirkning av vin.

Bestemmelsene omfatter videre halvfabrikata, preparater og andre varer som hovedsakelig anvendes ved tilvirkning av, eller som tilsetning til, alkoholholdig drikk. Dette innebærer at såkalt ”rusbruspulver”, hurtigvin, vinsett og andre blandinger omfattes av aldersgrensene.

Det er ikke mulig å gi en fullstendig oppregning av hvilke produkter som omfattes av forskriften. Det avgjørende for om et produkt omfattes av aldersgrensene vil derfor være om det hovedsakelig anvendes ved tilvirkning av, eller som tilsetning til, alkoholholdig drikk.

Aldersgrensen på 18 år gjelder ved innførsel, salg og utlevering av de nevnte produktene, jf. §§ 16-1 og 16-3 første ledd. Forskriften forbyr også kjøp av slike varer på vegne av noen som er under 18 år, jf § 16-4.

I § 16-2 andre ledd gis det unntak for mindreårige lærlinger og lærekandidater, jf. opplæringslova § 4-1, og elever i den videregående skole under praktisk opplæring i bedrift til å selge eller utlevere slike varer når det er nødvendig av hensyn til opplæringen.

Det er et vilkår at det må foreligge en reell opplæringssituasjon, hvor salg eller utlevering av slike varer er nødvendig for opplæringen, og hvor salg av slike varer inngår i en fastsatt læreplan jf. § 16-2 siste ledd.

Se mer om begrepet lærling og lærekandidat og hva som ligger i nødvendig av hensyn til opplæringen og en reell opplæringssituasjon i merknadene til forskriften § 2-3.

Kapittelets bestemmelser gjelder også forsendelsessalg. § 16-5 medfører at selgeren har adgang til å kreve kopi av gyldig legitimasjon dersom dette er nødvendig for å kontrollere at salg eller utlevering av varer nevnt i § 16-1 ikke skjer til personer under 18 år.

Overtredelse av forskriften vil være straffbart etter alkoholloven kapittel 10.

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2008