Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 15-5.

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Det følger av bestemmelsens første ledd at virksomheter som utleverer alkoholholdig drikk til privatpersoner som innfører alkoholholdig drikk til privat bruk, skal oppfylle visse krav. Disse kravene skal sikre at utleveringsbetingelsene overholdes og at det ikke opprettes virksomheter i strid med monopolordningen. Kravene som stilles i første ledd pkt. 1-3 er som følger:

 1. Internkontrollsystem
  En virksomhet som skal utlevere alkoholholdig drikk i forbindelse med privat innførsel, må ha gode rutiner for å sikre at utleveringen skjer i henhold til kravene i regelverket. Det innebærer blant annet at alle ansatte i virksomheten som er ansvarlig for utlevering, må ha tilstrekkelig opplæring og at virksomheten må ha et system for å avdekke avvik og ha gode oppfølgingsrutiner.

  Internkontrollsystemet skal blant annet sørge for at det ikke utleveres alkoholholdig drikk til mindreårig eller åpenbart ruspåvirket person, jf. alkoholloven §§ 1-5 første ledd og 8-11 og at utleveringstidene, jf. alkoholloven § 2-5, overholdes. Det må foretas en visuell inspeksjon av mottaker når varene utleveres. Ved tvil om alder skal utleverer be om legitimasjon.
  Virksomheter som utleverer alkoholholdig drikk kan heller ikke benytte ansatte som ikke oppfyller alderskravene for utlevering av alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd.

 2. Utleverer skal være uavhengig
  En transportør/utleverer skal være en uavhengig tredjepart i salgsarrangementet. Med dette menes at transportør/utleverer må ha en uavhengig rolle i forhold til salget og kan ikke ha noen tilknytning til selgeren av den alkoholholdige drikken eller ha noen direkte eller indirekte fordeler av selve salget utover betaling for tjenesten. Selger kan ordne med bestilling av transport, men transportør kan for eksempel ikke være involvert i kundens bestilling eller betaling. Dersom det ikke foreligger en slik uavhengig rolle, vil transport og utlevering anses som en del av salgsarrangementet, og salget vil dermed ikke være gjennomført før varen utleveres i Norge.  En slik innførsel er da ikke lenger å anse som privatimport, men et salg i Norge i strid med monopolordningen - og salgsbevillingsordningen. For at importen skal regnes som privatimport, må selger ha avlevert den alkoholholdige drikken til kjøper eller uavhengig transportør før drikken kommer inn i landet.
   
 3. Ikke tillatt med egne utleveringssteder
  Det er ikke tillatt for utleverer/transportør å ha egne utleveringssteder for alkoholholdig drikk ut over det som er en naturlig del av transportørens vanlige ordning for alle typer forsendelser. Kravet er begrunnet i at slike utleveringssteder vil være i strid med monopolordningen og salgsbevillingssystemet. Det er heller ikke tillatt med direktekjøring av alkoholholdig drikk til kunde utenom tollager.

I andre ledd stilles det i tillegg krav til at utleverer av alkoholholdig drikk ved privat innførsel skal innlevere et egenerklæringsskjema, der utleverer bekrefter at de kjenner til regelverket, oppfyller de kravene som stilles for å utlevere alkoholdig drikk og at de vil følge regelverkets bestemmelser.

Kravene som stilles må til enhver tid være oppfylt. Dette tilsvarer kravene som stilles for registreringsordningen for grossister og bevillinger etter alkoholloven.

Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner