Lovtekst:

Departementet kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, fravike bestemmelsene i dette kapittel.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Jf. Delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet (FOR-2010-03-18-425) kan Helsedirektoratet gjøre ytterligere unntak fra bestemmelsene i dette kapittel.

Dette er en snever unntaksadgang som ikke er ment å åpne for alkoholreklame annet enn i helt spesielle, konkrete tilfeller når særlig grunner foreligger. Unntaksgangen åpner ikke for å gjøre unntak for grupper av typetilfeller eller i forskriftsform. Helsedirektoratet fører en restriktiv praksis.

Følgende retningslinjer er lagt til grunn for direktoratets skjønnsutøvelse:

  1. I tilknytning til arrangementer for barn og unge, idrettsarrangementer og andre sentrale arenaer og situasjoner som bør holdes rusfrie, skal det ikke gis dispensasjon fra reklameforbudet.
  2. Dispensasjonsbestemmelsen kan gi rom for spesiell bruk av reklameartikler, for eksempel antikvariske skilt i gamle lokaler o.l., hvor det bakenforliggende formålet med bruken ikke først og fremst er markedsføring av alkoholholdig drikk. Søknader som kun er basert på økonomiske/kommersielle interesser skal derfor ikke tas til følge.

Helsedirektoratet har gitt dispensasjon etter bestemmelsen i enkelte tilfeller, eksempelvis for:

  • Gamle skilt med bryggerilogo i tilknytning bygninger beliggende i bevaringsverdige/industrihistoriske områder. Formålet er å bevare det gamle miljøet slik det har vært fra gammelt av, ikke å markedsføre alkoholholdig drikk.
  • Fotoutsmykking/dekor som inneholder antikvariske skilt og andre artikler som representerer alkoholprodukter/produsenter som ikke lenger er i salg, eksempelvis på skjenkesteder. Formålet med utsmykkingen er å skape et spesielt konsept, ikke å markedsføre alkoholholdig drikk.