Lovtekst:

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

10.6.1 Enkeltvedtak

Midlertidig inndragning på grunnlag av prikker er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Forvaltningslovens regler om saksbehandling og klageadgang gjelder.

Adgangen til å fatte vedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Dersom det i kommunestyret er foretatt en generell delegasjon av myndighet i bevillingsaker til formannskap, byråd eller faste utvalg i henhold til kommuneloven, vil dette i utgangspunktet også omfatte adgangen til å inndra bevillingen.

Dersom inndragningsvedtaket bygger på flere prikktildelinger, må begrunnelsen omfatte alle disse. Bevillingshavers klageadgang gjelder alle forhold inndragningsvedtaket bygger på. Dette omfatter også forhold som tidligere er påklaget og hvor Fylkesmannen har gitt kommunen medhold.  

10.6.2 Forhåndsvarsel

Dersom en tildeling av prikker medfører at innslagspunktet for inndragning er nådd, følger det av bestemmelsen at kommunen skal sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen i henhold til forvaltningslovens regler. I forhåndsvarselet må kommunen redegjøre for hele grunnlaget for inndragningsvedtaket, inkludert tidligere prikktildelinger.

10.6.3 Iverksettelse av inndragning

Det fremgår av bestemmelsens fjerde ledd at kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

Bestemmelsen tydeliggjør at det er ønskelig med rask iverksettelse av vedtak om inndragning.