Lovtekst:

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

10.5.1 Enkeltveddtak

Ileggelse av prikker behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dette gjelder selv om prikktildelingen ikke fører til inndragning av bevillingen.

Adgangen til å fatte vedtak om tildeling av prikker er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Dersom det i kommunestyret er foretatt en generell delegasjon av myndighet i bevillingsaker til formannskap, byråd eller faste utvalg i henhold til kommuneloven, vil dette i utgangspunktet også omfatte adgangen til å tildele prikker.

Bevillingshaver skal orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

10.5.2 Oversendelse av kontrollrapport

Dersom overtredelser avdekkes under kontroll, skal kontrollrapporten sendes til bevillingshaver innen én uke. Bevillingshaver skal gis adgang til å uttale seg innen to uker, jf. alkoholforskriften § 9-6. Ved overtredelser som blir avdekket på annen måte skal dokumentasjon sendes til bevillingshaver. Dette kan for eksempel være innrapporterte forhold fra andre myndigheter.

10.5.3 Forhåndsvarsel

Dersom kommunen vurderer at det foreligger grunnlag for tildeling av prikker, skal kommunen sende ut et forhåndsvarsel, jf. forvaltningsloven § 16. Dersom kommunen finner det hensiktsmessig kan forhåndsvarsel sendes sammen med kontrollrapporten innen fristen som følger av § 9-6 første ledd.

10.5.4 Klageadgang

Bevillingshavers klageadgang er presisert i bestemmelsens tredje ledd. Kommunens tildeling av prikker kan påklages etter forvaltningslovens regler.

Manglende bruk av klageadgangen avskjærer ikke bevillingshavers rett til å påklage ilagte prikker i forbindelse med et senere inndragningsvedtak hvor tildelingen av disse prikkene inngår som grunnlag. Bevillingshaver kan dermed vente med å fremsette en klage til et eventuelt inndragningsvedtak foreligger.

10.5.5 Beviskrav

Beviskravet i inndragningsaker er, i tråd med forvaltningsrettens hovedregel, alminnelig sannsynlighetsovervekt (se også Prop. 58 L (2014-2015) punkt 4.7.2).Kommunen har bevisbyrden og har dermed ansvaret for å føre bevis for det faktiske grunnlaget for vedtak om prikktildeling.