Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 10-4.

Helsedirektoratets kommentarer

10.4.1 Generelt

Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende, eller svært skjerpende omstendigheter knyttet til overtredelser, kan kommunen tildele færre eller flere prikker enn det som følger av § 10-3.

Bestemmelsen er ment å sikre at prikktildelingssystemet fanger opp overtredelser som avviker fra det som er å betegne som «normaltilfeller» av ulike overtredelser. For at bestemmelsen skal komme til anvendelse, må det foreligge omstendigheter som gjør at tilfellet klart ligger utenfor en normal variasjon av de ulike typetilfellene. Dette kan for eksempel være knyttet til bevillingshavers klanderverdighet, overtredelsens grovhet og hva bevillingshaver har gjort for å rette opp forholdet.

Slike omstendigheter vil sjeldent oppstå, og bestemmelsen er således ment å fungere som en sikkerhetsventil.

Kommunen er ikke forpliktet til å anvende bestemmelsen, selv om vilkårene er oppfylt, jf. bruk av begrepet "kan".

10.4.2. Helt spesielle og svært formildende omstendigheter-adgang til å tildele færre prikker

Det fremgår av bestemmelsens første ledd at kommunen kan tildele færre prikker enn det som følger av § 10-3 dersom det foreligger «helt spesielle og svært formildende omstendigheter» knyttet til overtredelsen. Ordlyden er bevisst valgt for å signalisere at adgangen til å tildele færre prikker er mer begrenset enn adgangen til å tildele flere prikker.   Adgangen til å legge vekt på formildende omstendigheter skal være svært snever.

Det er lagt vekt på at alkohollovens utgangspunkt er objektivt ansvar. Dette innebærer at det ikke er noe krav til at det skal foreligge skyld for at overtredelsen skal føre til ileggelse av prikker og inndragning. Unntaksvis kan det imidlertid tenkes situasjoner der handlingen eller unnlatelsen fra bevillingshaver framstår som så unnskyldelig at det vil framstå som urimelig å foreta inndragning eller ilegge det antallet prikker som et normaltilfelle av overtredelsen i utgangspunktet vil medføre. I denne vurderingen vil det blant annet kunne legges vekt på om overtredelsen skyldes forhold som bevillingshaver vanskelig kan kontrollere eller om bevillingshaver har foretatt grep for å rette opp i forholdet.

Adgangen til å tildele færre prikker er betinget av to kumulative vilkår, dvs. at begge vilkår må være oppfylt. Det må foreligge både helt spesielle og svært formildende omstendigheter knyttet til overtredelsen. Dersom disse vilkårene foreligger, kan kommunen nedjustere antallet prikker.

10.4.2.1. Helt spesielle og svært formildende omstendigheter knyttet til alkohollovens alderskrav – falsk og lånt legitimasjon

Det skal mye til for at unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse. Det kan imidlertid tenkes situasjoner hvor flere forhold tilsammen tilsier at det foreligger svært formildende og spesielle omstendigheter, For eksempel kan personen ha brukt falsk legitimasjon av svært god kvalitet, personen ser mye eldre ut enn personer på tilsvarende alder, han/hun har kommet sammen med mye eldre venner og stedet har gode rutiner for alderskontroll.

10.4.2.2 Helt spesielle og svært formildende omstendigheter- omsetning av narkotika

Dersom det observeres omsetning av narkotika kan det at bevillingshaver har iverksatt forbyggende tiltak og etablert et samarbeid med politiet, være en helt spesiell og svært formildende omstendighet. Det vil i denne vurderingen være sentralt om bevillingshaver har iverksatt tiltak for å hindre at omsetning av narkotika finner sted. Tiltak for å hindre omsetning av narkotika kan være økt vakthold, endret utforming av lokalet, økt belysning og aktivt samarbeid med politiet.

Dersom det er stedet selv som har tilkalt politiet pga. mistanke eller observasjon av narkotikaomsetning, kan dette etter omstendighetene være «helt spesielle og svært formildende omstendigheter", jf. § 10-4.

10.4.2.3 Helt spesielle og svært formildende omstendigheter- krav til styrer og stedfortreder

Dersom stedet umiddelbart og på eget initiativ har meldt i fra om endringer av styrer/stedfortreder til kommunen, og kan dokumentere at de aktivt har forsøkt å få tilsatt en ny styrer/stedfortreder, kan dette etter omstendighetene anses som en spesiell og svært formildende omstendighet, jf. 10-4.

10.4.3 Svært skjerpende omstendigheter- adgang til å tildele flere prikker

Det fremgår av bestemmelsens annet ledd at kommunen kan oppjustere antall prikker dersom det foreligger «svært skjerpende omstendigheter». Antall prikker som skal ilegges den enkelte overtredelse etter § 10-3 kan likevel ikke dobles.

«Svært» indikerer at det må noe mer til enn det som vil være innenfor det som er å betrakte som en normal variasjon av typetilfellene. Dette innebærer at det vil være en høy terskel for å benytte unntaksbestemmelsen. Adgangen er likevel ikke ment å være like snever som adgangen til å tildele av færre prikker.

Objektivt ansvar er tilstrekkelig for at overtredelsen omfattes av alkohollovens og -forskriftens bestemmelser. Normaltilfellene i forskriftens § 10-3 har imidlertid et vidt nedslagsområde, hva gjelder variasjon i handlingsmåter og beskrivelse av faktum, og vil etter omstendighetene også omfatte tilfeller hvor det foreligger uaktsomhet. For at det skal være "svært skjerpende " omstendigheter må det i utgangspunktet foreligge grov uaktsomhet eller forsettet betydelig antall likeartede overtredelser, eller at overtredelsens karakter anses klart mer alvorlig enn normaltilfellene. Bevillingshavers klanderverdighet kan også ha betydning ved vurderingen, for eksempel dersom bevillingshaver ikke har foretatt seg noe for å avhjelpe bruddet eller konsekvensene av det.

Særlig om likeartede brudd/flere overtredelser av lik art
Ved funn av flere overtredelser av samme bestemmelse (likeartede brudd) på samme kontroll, skal antall prikker ikke ganges med antall overtredelser, jf. § 10-2 første ledd. Imidlertid vil et betydelig antall likeartede brudd være et eksempel på omstendigheter som kan anses som «svært skjerpende», slik at salgs- eller skjenkestedet ilegges flere prikker.

Dersom en eller flere av de likeartede overtredelsene er av så alvorlig karakter at det foreligger «svært skjerpende omstendigheter», jf. 10-4 andre ledd, kan kommunen også velge å tildele flere prikker for den enkelte overtredelsen. Det kan etter dette tenkes tilfeller der kommunen først tildeler flere prikker for den enkelte overtredelsen og dernest vurderer at det bør tildeles flere prikker som følge av at det er flere overtredelser.

10.4.3.1 Svært skjerpende omstendigheter knyttet til krav til alder

Personens alder har betydning for vurdering av overtredelsens grovhet, og er således en omstendighet som kan vurderes som svært skjerpende. Normaltilfellet favner imidlertid et stort aldersspenn. Men er den mindreåriges alder svært lav, kan dette være et moment i vurderingen av om det foreligger svært skjerpende omstendigheter.

Mengde solgt eller utskjenket alkohol kan også være et moment i vurderingen. Dersom bevillingshaver for eksempel bevisst selger/skjenker betydelige mengder alkohol til en mindreårig kan dette være en svært skjerpende omstendighet.

Hva slags alkoholholdig drikk som har blitt solgt eller skjenket til mindreårige er også en omstendighet som sammen med andre forhold kan innebære at det foreligger svært skjerpende omstendigheter. Skjenking av alkoholholdig drikk med høy volumprosent innebærer et økt aktsomhetskrav hos bevillingshaver.

10.4.3.2 Svært skjerpende omstendigheter knyttet til salg og skjenking til åpenbart påvirkede

Når det gjelder forbud mot salg og skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler og forbudet mot å la slike personer oppholde seg inne på skjenkestedet, kan grad av beruselse være relevant. Graden av beruselse må imidlertid ligge betydelig over grensen for "åpenbart påvirket" for at det ikke skal vurderes som et normaltilfelle. På den annen side vil s det være klart at salg eller skjenking til personer som etter alkoholforskriften § 4-1 annet ledd er omfattet av bistandsplikten, kan vurderes som en "svært skjerpende omstendighet", jf. § 10-4.

Mengde solgt eller utskjenket alkohol kan også være et moment i vurderingen. Det kan for eksempel være en svært skjerpende omstendighet dersom bevillingshaver bevisst skjenker betydelige mengder alkohol til en person som er åpenbart påvirket av rusmidler.

10.4.3.3 Svært skjerpende omstendigheter knyttet til skjenketid/ konsumtid/salgstid

Hvor langt tid det er siden salgs-, skjenke- eller konsumtiden utløp har betydning i vurdering av overtredelsens grovhet. Normaltilfellet vil omfatte de fleste overtredelser som det er naturlig å avdekke ved regulær kontrollvirksomhet, for eksempel overtredelser i relativ nær tilknytning til de fastsatte salgs- og skjenketidene. Dersom det derimot har gått svært langt tid siden salgs-, skjenke- og konsumtidens utløp, kan dette være en svært skjerpende omstendighet.

10.4.3.4 Svært skjerpende omstendigheter knyttet til hindring av kontroll

Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler.. I hvilken grad en kontrollør blir nektet å utføre salgs- eller skjenkekontroll kan være et moment i vurderingen av hvorvidt det foreligger svært skjerpende omstendigheter. Dersom kontrollørene nektes inngang til stedet ved bruk av trusler eller fysisk makt, kan dette være en svært skjerpende omstendighet. Dersom hindringen må anses å være motivert av et ønske om å skjule andre overtredelser eller forhold, vil også dette kunne være en svært skjerpende omstendighet. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom bevillingshaver holder igjen kontrollører midlertidig og i mellomtiden fjerner personer fra lokalet som er åpenbart påvirket av rusmidler eller som ikke oppfyller alderskravet.

10.4.3.5 Svært skjerpende omstendigheter knyttet til brudd på kravet til forsvarlig drift

Det kan tenkes tilfeller der driften er så uforsvarlig at det foreligger svært skjerpende omstendigheter.  Det kan for eksempel være omstendigheter som er knyttet til at bevillingshavers klanderverdighet, for eksempel ved at bevillingshaver ikke griper inn for å stoppe overtredelser, eller for å avhjelpe alvorlige konsekvenser ved regelbrudd.  

Dersom driften fremstår som uforsvarlig i sin helhet, vil dette også typisk være en «svært skjerpende omstendighet, jf. § 10-4.  Eksempler på at utøvelsen i sin helhet framstår som uforsvarlig, kan være at det har blitt avdekket et betydelig antall overtredelser ved stedet. Et annet eksempel er at bevillingshavers kontroll med salget eller skjenkingen er totalt fraværende, eller at det gjennomgående er for få ansatte ved skjenkestedet over tid.

Dersom det foreligger «svært skjerpende omstendigheter», jf. § 10-4, kan kommunen velge å øke lengden på inndragningen etter en skjønnsmessig vurdering, i ytterste konsekvens ut bevillingsperioden, jf. annet ledd siste punktum. For at det siste skal være aktuelt, må det foreligge så skjerpende omstendigheter at driften ved stedet i sin helhet anses uforsvarlig, se omtalen av brudd på forsvarlig drift i merknadene til § 10-3.

Dersom stedet har blitt tildelt åtte prikker for uforsvarlig drift etter en enkelt kontroll og det ved neste kontroll viser seg at situasjonen ikke har forbedret seg, kan også dette tyde på at utøvelsen i sin helhet er uforsvarlig. Dersom driften er av en slik art kan kommunen øke lengden på inndragningen utover en uke, se § 10-4. Dersom driften er av svært kritikkverdig karakter, vil det i mange tilfeller være hensiktsmessig at inndragningen settes til å gjelde ut perioden. Ved vurderingen av inndragningens lengde på et slikt grunnlag, vil kommunen ha et vidt skjønnsrom. Tilsvarende kan være aktuelt dersom kontrollørene avdekker et svært høyt antall likeartede overtredelser av alvorlig karakter.

10.4.3.6 Svært skjerpende omstendigheter knyttet til budd på reklameforbudet

Dersom det foreligger et betydelig antall klare og grove brudd på reklameforbudet i utadrettede medier, for eksempel i sosiale medier kan dette være svært skjerpende omstendigheter. Videre kan det være en svært skjerpende omstendighet dersom det foreligger gjentatte brudd etter veiledning fra kommunen.

10.4.4 Kommunens adgang til å øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 10-2

Dersom det ilegges flere prikker på grunn av at det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 10-2. For de alvorligste tilfellene kan bevillingen inndras for en periode utover det som følger av § 10-2 og maksimalt ut bevillingsperioden.

10.4.5 Saksbehandlingen

Det stilles særlige krav til saksbehandlingen dersom kommunen benytter seg av adgangen til å ilegge færre eller flere prikker på bakgrunn av helt spesielle og svært formildende eller svært skjerpende omstendigheter. Det fremgår av bestemmelsens tredje ledd at kommunen har plikt til å begrunne dette særskilt i vedtaket.

Kravet om begrunnelse har til formål å sikre en mest mulig lik praksis med hensyn til reaksjonsnivå i kommunen.. En annen viktig grunn er hensynet til prøvbarhet og forutsigbarhet. Det skal framstå som klart hva som har vært vektlagt av kommunen ved vurderingen av hvorvidt det foreligger svært skjerpende omstendigheter eller helt spesielle og svært formildende omstendigheter.

Et resultat av at kommunen kan ilegge flere prikker enn det som følger av hovedbestemmelsen er at det kan fattes vedtak om inndragning grunnet ett enkelt forhold dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter knyttet til forholdet.

Siste faglige endring: 02.05.2019 Se tidligere versjoner