Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.3. Prognose for residiv eller progresjon

En publikasjon fra International Prognostic Factors Study Group, som brukte data fra 1984 pasienter med residiv, identifiserte prognostiske variabler hos pasienter med tilbakefall etter kjemoterapi med konvensjonell dosering (Lorch, Beyer, et al., 2010). Pasienter fra SWENOTECA-gruppen var inkludert i analysen. Disse variablene danner IPFSC-skåren som kan bidra til å klassifisere pasienter i prognostiske kategorier med hensyn til PFS og OS. Pasienter i kategorien svært lav risiko (bare seminom) eller prognosegrupper med lav risiko har en 2-års PFS > 50 %, og 3-års OS på >65 %. Prognosegruppene med intermediær, høy og svært høy risiko har 2-års PFS på henholdsvis 40 %, 26 % og 6 %, og 3-års OS på henholdsvis 58 %, 27 % og 6 %. Det har blitt publisert en retrospektiv studie, fra samme gruppe, som ser på utfallet av «salvage»-behandling hos 1594 pasienter (Lorch et al., 2011). Analysen indikerte at høydose karboplatinbasert «salvage»-behandling kan være nyttig for pasienter med tanke på både PFS og OS. Fordelen for OS ble sett i prognosegruppene med intermediær, høy og svært høy risiko.

Prognostisk skår for pasienter med residerende vitale germinalcelletumorer. IPFSC skår.

Skåringspoeng

Parameter -1 0 1 2 3
Primærlokalisasjon   Gonadal Ekstragonadal   Mediastinal
NSGCT
Tidligere respons   CR/PRm- PRm+/SD PD  
PFI, måneder   > 3 ≤ 3    
AFP-«salvage»   Normal ≤ 1000 > 1000  
hCG-«salvage»
(ved residiv)
  ≤ 1000 > 1000    
LBB*   Nei Ja    
Primær histologi Ren SGCT Non-SGCT      

Omgruppering av skårsum i kategorier:
-1 = svært lav risiko; 0 = lav risiko; (1–2) = intermediær risiko: (3–4) = høy risiko; (5-) = svært høy risiko

* LBB = Lever-, skjelett- eller hjernemetastaser

Siste faglige endring: 15. april 2021