Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Sammendrag av retningslinjene

Sammendrag av retningslinjene

Retningslinjer

Kunnskapsgrunnlagets evidensnivå

Forebygging

Det mest effektive preventive tiltak i forhold til utvikling av nyrecellecarcinom (RCC) vil være å slutte med sigarettrøyking og unngå overvekt.

 

B

Diagnostisering

For pasienter som har urologiske eller generelle symptomer som hypertensjon, feber, vekttap, kachexi, anemi, endrede leverprøver, hyperkalsemi, økt SR, nevromyopati, polycytemi bør muligheten

for at det kan foreligge RCC vurderes.

CT (eventuelt MR) anbefales som bildemodalitet for preoperativ utredning av RCC. Hos pasienter med lav risiko for lungemetastaser kan ordinært lungerøntgen være godt nok, men CT Thorax gir mer sikker informasjon om lungemetastaser og anbefales.

Hos pasienter med høy risiko for skjelettmetastaser (skjelettsmerter/ forhøyet ALP) bør det utføres tilleggsundersøkelser.

 

 

B

Stadieinndeling

Den nåværende versjonen av TNM-systemet (UICC-2002) anbefales brukt siden det har betydning for prognose og valg av behandling. Histologisk undergruppe og Fuhrman gradering bør rutinemessig benyttes. Bruk av prognostiske nomogrammer anbefales ikke på generelt grunnlag til bruk i vanlig klinisk praksis.

 

 

B

Genetiske undersøkelser

Ingen molekylære markører anbefales til bruk i vanlig klinisk praksis.

Kirurgisk radikalbehandling

Ved nyrecellekreft er kirurgi eneste kurative behandling. Radikal nefrektomi er standardbehandlingen i stadium T1B-T3C. I stadium T1A (≤ 4 cm) bør nefronsparende kirurgi vurderes før det gjøres radikal nefrektomi.

 

Utvidet lymfeknuteltoilette har ingen plass i standardbehandlingen, men for utvalgte pasienter med lokalisert lymfeknutespredning i retroperitoneum kan det bedre prognosen.

B

Bortsett fra ved en stor svulst i øvre nyrepol, er ikke fjerning av samsidig binyre nødvendig hos flertallet av pasientene.

B

Ved kirurgi på svulster med tumortrombe i vena cava bør behandlingen skje på avdelinger med tilstrekkelig ekspertise i karkirurgi/leverkirurgi til å takle eventuelle komplikasjoner.

D

Embolisering kan være nyttig som et palliativt alternativ hos pasienter som ikke er aktuelle for kirurgi, og ved massiv hematuri eller lokale smerter.

C
Laparoskopisk radikal nefrektomi er en standardbehandling for nyrecellekreft i stadium T1-2, under forutsetning av at man har nødvendig kompetanse for inngrepet ved avdelingen. B

Nefronsparende kirurgi er en etablert metode for behandling av nyrecellekreft. Indikasjonene for modaliteten er imperative, relative og elektive  og gir sammenlignbare resultater med radikal nefrektomi. En fri reseksjonsrand rundt svulsten er nødvendig for å minimere riskoen for lokalt intrarenalt residiv.

Denne type inngrep bør utføres ved avdelinger som har tilgang på frysesnittservice. Oppfølgningen av pasienter behandlet med nefronsparende metode må legges opp med særlig tanke på lokale residiver, spesielt er dette vesentlig ved reseksjon av større svulster enn 4 cm.

B

Åpen nefronsparende kirurgi bør vurderes ved nyrecellecancer <4cm. Laparoskopisk nefronsparende kirurgi er pr i dag ikke en standardbehandling for nyrecellekreftsvulster.

B
Alternative svulstødeleggende metoder som kryoablasjon og radiofrekvensablasjon ansees som eksperiementelle  
Adjuvant terapi har ikke noen plass i standardbehandlingen. A

Oppfølgning av radikalbehandlede pasienter:

Lite er avklart med hensyn til hvordan det ideelle oppfølgingsprogram etter radikalbehandling bør legges opp. Høy risiko pasienter bør følges rutinemessig med CT undersøkelser av lunger og abdomen, pasienter med lav risiko kan følges uten rutinemessige CT undersøkelser. De bør kun brukes dersom det foreligger symptomer. For intermediær risiko gruppen må oppfølgning avgjøres avhengig av risiko for residiv

C

Kirurgi ved primært metastaserende nyrekreft

Cytoreduktiv nefrektomi anbefales til pasienter med metastatisk sykdom og god performance status dersom det kombineres med interferon (INF-α).

A

Metastasefjerning har en plass i behandlingen av nyrecellekreft fordi det bedrer den kliniske prognosen

C

Radioterapi ved metastatisk sykdom

Hos utvalgte pasienter med bløtdels, lymfeknute, hjerne og skjellettmetastaser bør radioterapi overveies ettersom dette kan gi god palliasjon av symptomer

B

Systemisk behandling ved metastatisk sykdom

Som førstelinjes behandling for pasienter med metastatisk eller avansert nyrecancer med klarcellet histologi anbefales Sunitinib

A

Ved kontraindikasjoner for eller raskt innsettende intolerable bivirkninger under Sunitinib behandling bør pasienten få tilbud om Pazopanib

B

Forfatterne av dette handlingsprogrammet er overbevist at sekvensiell behandling for adekvat utvalgte pasienter bidrar til bedre resultater og forlenget overlevelse. For disse pasientene anbefales derfor bruk av flere enn kun én behandlingslinje.

  D

Everolimus har Level A evidens etter progress på VEGF målrettet TKI

A

Alle pasienter med metastatisk eller avansert, ikke operabel nyrekreft skal vurderes av et tverrfaglig team med både urolog og onkolog som har erfaring i behandling av metastisk nyrekreft. Etablering av tverrfaglige møter hvor urolog, onkolog, radiolog og patolog samt ved behov andre spesialister, er involvert i vurdering av pasientene anbefales.

D

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015