Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Forløpstider

Fra 1. mai 2015 ble Pakkeforløp for nyrekreft innført. Da ble tidligere forløpstider erstattet av de nye tidene i Pakkeforløp for nyrekreft.

Om pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Pakkeforløpet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med begrunnet mistanke om kreft.

Formålet med Pakkeforløp for kreft er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Forløpstidene i pakkeforløpet beskriver den maksimale tiden de ulike fasene i forløpet bør ta. Forløpstidene angis i kalenderdager. De enkelte fasenes forløpstid legges til slutt sammen til en samlet forløpstid, som angir tiden fra henvisning er mottatt til behandling er startet. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp tilrettelegges for hver enkelt pasient.

De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for å sikre at pakkeforløpene med forløpstidene blir implementert og fulgt opp. Forløpstidene er normerende og er ikke en pasientrettighet. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven (Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), 1999) § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester (Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften), 2000). Av og til vil det av faglige grunner være noen pasienter som ikke kan utredes ferdig innen normert forløpstid for oppstart av første behandling. Årsaker til avvik fra de normerte forløpstidene bør dokumenters i pasientjournalen.

Forløpstider for nyrekreft

I Pakkeforløp for nyrekreft er det utarbeidet følgende forløpstider:

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling   7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)   25 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 11 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 11 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 11 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 43 kalenderdager


Pakkeforløp for nyrekreft finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder for nyrekreft finnes Helsedirektoratets nettsider.

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015