Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.4. Stadieinndeling

For stadieinndeling av nyrecellekarsinom benyttes TNM- klassifikasjonen både i daglig klinisk bruk og i forskningssammenheng (Sobin et al., 2002). Stadium beskriver den atomiske utbredelse av svulsten, og også det generelle utbredelsesnivå av sykdommen. TNM-systemet har blitt revidert flere ganger og i dag bruker man 2002-revisjonen (se egen figur). Basert på TNM-klassifikasjonen kan hver enkelt tumor bli plassert i et av de fire stadiene som angir prognose (se egen tabell).

Andre klassifikasjonssystemer som f.eks. Robsons klassifikasjonssystem bør ikke lenger benyttes. Hvorvidt 2002 revisjonen av TNM- systemet er optimal, er ennå ikke klarlagt. Inndelingen av T1-stadiet i undergrupper er validert i flere studier (Ficarra et al., 2005; Frank et al., 2005; Salama et al., 2003).

Spesielt innen T3 stadiet ser det ut til å være behov for kommende revisjoner. Både fordi det foreligger uklarheter med hensyn til om innvekst i hilusfett og perirenalt fett har samme prognostiske betydning (Bonsib, 2004; Thompson et al., 2005b), og fordi flere studier har pekt på at innvekst i samsidig binyre impliserer at pasienten tilhører en gruppe med dårlig prognose (Alamdari et al., 2005; Han et al., 2003; Thompson et al., 2005a).

Noen studier har konkludert med at denne gruppen svulster bør overføres til T4-stadiet. Det er videre ikke fullstendig klarlagt om T3b og T3c inndelingen er korrekt med hensyn til prognostisk verdi. Inndelingen i N stadier er det også blitt reist usikkerhet omkring (Terrone et al., 2006).

For at pasienten skal få korrekt M-stadium, bør CT abdomen og CT thorax utføres (Heidenreich et al., 2004; Sheth et al., 2001).

 

TNM

 

Undergruppe

 

Beskrivelse

T1

 

A
B

Tumor ≤ 7,0 cm innenfor nyrekapsel

Tumor ≤ 4,0 cm innenfor nyrekapsel

Tumor > 4,0 cm innenfor nyrekapsel

T2

 

Tumor > 7,0 cm innenfor nyrekapsel

T3

 

Vekst gjennom nyrekapsel eller makroskopisk innvekst i store vener (venegrener med muskulatur)

 

A

Innvekst i perinefrisk fettvev (inkl. hilusfett) eller binyre

 

B

Innvekst i nyrevene eller vena cava nedenfor diafragma

 

C

Innvekst i vena cava over diafragma

T4

 

N0

N1

N2

 

M0

M1

 

Tumorvekst gjennom Gerotas fascie

 

Ingen positiv lymfeknute

En positiv lymfeknute

Mer enn en positiv lymfeknute

 

Ingen fjernmetastaser

Fjernmetastaser

 

Stadium

TNM-kategori

Stadium I

T1N0M0

Stadium II

T2N0M0

Stadium III

T1-2N1M0, T3A-CN0-1M0

Stadium IV

T4N0-1M0, T1-4N2M0, T1-4N0-2M1

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015