Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.2. Strålebehandling ved metastatisk sykdom

Nyrecellekarsinomer og deres metastaser har tradisjonelt blitt ansett som stråleresistente, men enkelte pasienter kan oppnå god palliativ effekt både vedrørende smerter og lokal tumorvekst ved stråleterapi mot metastaser (Cannady et al., 2004; Kasibhatla et al., 2007; Lee et al., 2005; Reichel et al., 2007; Wilson et al., 2003). Neoadjuvant og adjuvant strålebehandling mot primærtumor / affiserte nyre /  reseksjonsområde har blitt forlatt etter negative studier (Juusela et al., 1977; Kjaer et al., 1987).

Det er foreløpig usikkert om hypofraksjonert stråleterapi gir bedre lokal tumor-kontroll enn konvensjonell fraksjonering, ved ellers sammenlignbare kummulative stråledoser (Wilson et al., 2003), men i en palliativ setting vil man vanligvis unngå langvarig stråleterapi uansett. Ved moderne systemisk medikamentell behandling av metastatisk sykdom, vil trolig flere pasienter bli kandidater for supplerende, palliativ stråleterapi.

Hypofraksjonert strålebehandling hvor man administrer høyere stråledoser daglig og gir færre fraksjoner, bør vurderes hos egnede pasienter hvor maksimal lokal tumorkontroll ansees viktig, eksempelvis hos pasienter med metastaser som truer sentrale luftveier eller nevrologiske utfall. Doseplan, fraksjonsdose og – antall bør tilpasses pasientens kliniske situasjon, etter vanlige stråleonkologiske prinsipper.

Stereotaktisk strålebehandling er maksimalversjonen av hypofraksjonert behandling. Her gis det i en eller noen få strålefraksjoner relativt sett meget høye doser per fraksjon.

Det er publisert en rekke pasientserier i ulike situasjoner hvor stereotaktisk strålebehandling har blitt brukt for behandling av nyrekreftpasienter. Behandling ble gitt mot både primærtumores, lokalt tilbakefall (Beitler et al., 2004; Svedman et al., 2006; Wersall et al., 2005) og metastaser (Svedman et al., 2006; Wersall et al., 2005). Store variasjoner i de brukte fraksjoneringsregimene gjør en evaluering av et standardregime vanskelig. Responsrater av minst 30 % med opptil 21 % komplett respons og > 90 % lokal kontroll av de behandlede tumores må imidlertid anses som meget sterke data (Svedman et al., 2006; Wersall et al., 2005). Stereotaktisk stråleterapi mot metastase eller ny primærtumor i (eneste) gjenværende nyre etter tidligere nefrektomi kan være et alternativ til kirurgisk reseksjon (Svedman et al., 2008). Interessant også at tilbakegang av ikke bestrålte metastaser har blitt observert i noen tilfeller (Wersall et al., 2006).

Stereotaktisk ekstrakraniell strålebehandling gis i Norge i Trondheim, Bergen og Oslo. Erfaringen med behandling av nyresvulster eller deres metastaser er imidlertid begrenset. Det nordiske senter med mest erfaring er Radiumhemmet ved Karolinska Universitetssykehuset i Stockholm.

Anbefaling

Palliativ stråleterapi med tilpasset stråleteknikk og fraksjonering / dosering bør vurderes som supplement til systemisk medikamentell behandling. (Level B)

Inoperable nyretumores samt slike med singel eller oligometastaser som ikke er egnet for kirurgisk intervensjon bør også vurderes for stereotaktisk strålebehandling . (Level C)

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015