Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Fastlegens rolle i forebygging av melanom

Fastlegene må kjenne til forekomst av, og risikofaktorer for, melanom.

Melanom er blant de kreftformer som øker mest i den vestlige verden. Mer enn ni av ti dødsfall som skyldes hudkreft i Europa, tilskrives melanom.

Melanom i hud er den alvorligste formen for hudkreft, og er den kreftformen som øker mest i Norge. For aldersgruppen 25-49 år er melanom i hud den nest vanligste kreftformen. Dødsfall forårsaket av melanom medfører derfor tap av mange leveår, jamfør kapittelet Epidemiologi)

Den viktigste ytre risikofaktor er eksponering for UV-stråling, og spesielt korte intense eksponeringer som medfører solbrenthet. Primærforebygging bør følge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine råd for å beskytte seg i sola (dsa.no). Sekundærforebygging er å gi befolkningen informasjon om faresignaler, slik at sykdommen kan diagnostiseres tidlig og dermed bidra til bedret overlevelse.

Norge har høy og økende forekomst av melanom. Vi har også høy dødelighet sammenlignet med land med tilsvarende forekomst. Det er sannsynlig at den høye dødeligheten skyldes forsinkelse i diagnose, både pga. pasient og lege (Robsahm et al., 2018), men behandling av melanom kan også ha betydning.

Siste faglige endring: 05. juli 2023