Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.4. Bakgrunn og arbeidsprosess

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling var et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet 2006–2009 (Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009, 2006) (forlenget til 2011). Og videre utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene var en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreftNasjonal Kreftstrategi 2013–2017 (Sammen - mot kreft: nasjonal kreftstrategi 2013–2017, 2013), og i videreføringen og oppdateringen av denne, jf. Nasjonal kreftstrategi Leve med kreft (2018–2022) (Leve med kreft: Nasjonal kreftstrategi (2018–2022), 2018). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum hadde i en årrekke arbeidet med, og utviklet, behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer, som ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi for kreftområdet, å bygge på dette arbeidet. Helsedirektoratet rettet derfor i november 2005 en henvendelse til Norsk Melanom Gruppe (NMG) og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert, og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner.

RHFene medvirket i arbeidet gjennom representasjon i prosjektets styrings- og referanse­gruppe, samt ved mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning. RHFene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

En arbeidsgruppe bestående av følgende personer ble nedsatt i desember 2009:

Redaksjonskomite

Kari Dolven Jacobsen (leder)

Lars A. Akslen

Christian Busch

Ingeborg M. Bachmann

Hans E. Fjøsne

Per Helsing

Jürgen Geisler

Steinar Aamdal

Trude Eid Robsahm, Kreftregisteret

Tom B Johannesen, Kreftregisteret

Ingeborg M. Bachmann, Hudavd., Haukeland Universitetssykehus

Referee: Per Helsing, Hudavd., Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Ingeborg M. Bachmann, Hudavd., Haukeland Universitetssykehus

Lars A. Akslen, avd for patologi, Haukeland Universitetssykehus

Lovise Mæhle, Enhet for arvelig kreft, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Christian Busch, Kir.avd., Haukeland universitetssykehus

Hans E. Fjøsne, Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital

Hans Petter Gullestad, Kir.avd., Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Kari Dolven Jacobsen, Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Jürgen Geisler, Kreftavd., Akershus Universitetssykehus

Steinar Aamdal, Seksjon for klinisk kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Steinar Aamdal, Seksjon for klinisk kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Ingeborg Bachmann, Hudavd., Haukeland Universitetssykehus

Hans Petter Gullestad, Kir.avd., Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Kari Dolven Jacobsen, Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Jürgen Geisler, Kreftavd., Akershus Universitetssykehus

Steinar Aamdal, Seksjon for klinisk kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Jan Folkvard Evensen, Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Tone Skeie-Jensen, Seksjon for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Nils A. Eide, øyeavd., Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Oddbjørn Straume, Avd. for kreftbehandling, Haukeland universitetssykehus

Lene Juvet, forsker, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bisto arbeidsgruppen med gradering av kunnskapsgrunnlaget, samt redigering og ferdigstillelse av retningslinjene.

Arbeidsgruppen leverte våren 2011 forslag til nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer. Utkastet til retningslinjer ble høsten 2011 sendt på høring til Norsk melanomgruppe (NMG), RHFene, Legeforeningen, samt Kreftforeningen og dens pasientorganisasjoner.

Det nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppføl­ging av pasienter med maligne melanomer ble første gang publisert 17. november 2011. (IS-1869).

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020