Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.2. Strålebehandling

Strålebehandling av primære melanom er sjelden aktuelt. Unntak er lokalavanserte melanom og store lentigo maligna melanom i ansiktet. Dette er spesielt aktuelt hos eldre, og der rekons­truktiv kirurgi vil være vanskelig, eller postoperativt der det ikke foreligger frie reseksjonsflater og det ikke er aktuelt med ytterligere kirurgi. Det gis 50 kVrtg, ofte 4 Gy x 12 ved lesjoner som er mindre enn 4 cm, og 3 Gy x 17 ved større lesjoner. Ved mindre melanom i øyet kan spesiali­sert strålebehandling gi kurativ effekt og spart, om enn noe nedsatt, øyefunksjon –  se eget kapittel. Ved primærtumor i slimhinner i hode-, halsregionen kan det være aktuelt å gi stråle­behandling og /eller immunterapi ved inoperable tumores eller postoperativt for å bedre den lokale kontroll (Benlyazid et al., 2010) – se eget kapittel, Sjeldne svulster.

Postoperativ strålebehandling bør vurderes der det foreligger usikker radikalitet og hvor reoperasjon ikke er aktuelt, for eksempel etter ekstirpert lokalt residiv.

Det foreligger ikke sikre resultater som viser dokumen­tert effekt på overlevelse etter post­operativ strålebehandling ved lymfeknutetoalett (Burmeister et al., 2012; Mendenhall et al., 2008). En har derfor gått bort fra slik behandling, som dessuten kan medføre økt lymfødem og eventuell fibrose, og vanskeliggjøre reoperasjon ved residiv. Pasienter som er operert for stadium III sykdom kan som oftest få adjuvant behandling med PD-1 hemmer eller BRAF-/MEK hemmer.

Anbefalinger

  • Strålebehandling kan være aktuelt ved lokalavansert melanom, større lentigo maligna melanom i ansiktet, og ved melanom i øyet.
  • Postoperativ strålebehandling bør vurderes der det foreligger usikker radikalitet og reoperasjon, eller der systemisk behandling  ikke er aktuelt (B).

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020