Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15. Prosess og metode for utarbeiding av retningslinjene

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 2011) § 12‑5 fastslår at Helsedirektoratet er eneste aktør med mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.

Helsedirektoratet har en normerende rolle for helsetjenesten på tvers av helseregioner og tjeneste­nivå. Helsedirektoratet har en koordinerende rolle for å utvikle overordnede referanse­­rammer for kreftomsorgen, sammen med de regionale helseforetakene, kommunene og andre relevante myndighetsorganer og tjenester.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestids­punktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.

Nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for mottakerne, men skal som faglig normerende langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet i lovverket. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra nasjonale faglige retningslinjer skal en dokumentere dette og være forberedt til å begrunne sitt valg.

15.1. Kunnskapsbasert prosess

15.2. Gradering av kunnskapsgrunnlaget

15.3. Arbeidsgruppe ved første utgave 2012

15.4. Habilitet og ressursmessige konsekvenser

15.5. Oppdatering 2013, 2014, 2015: Oppdateringer av handlingsprogrammet

15.6. Oppdatering 2016: Femte utgave av handlingsprogrammet

15.7. Oppdatering 2018: Sjette utgave av handlingsprogrammet

15.8. Oppdatering januar 2019: Syvende utgave av handlingsprogrammet

15.9. Oppdatering mai 2020: Åttende utgave av handlingsprogrammet

15.10. Oppdatering desember 2021: Niende utgave av handlingsprogrammet

15.11. Oppdatering av retningslinjene

15.12. Referanser

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021