Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.19. Profylaktisk behandling

Bisfosfonater

Zoledronat gir mindre skjelettskade og økt totaloverlevelse ift clodronat. Også pasienter uten skjelettskade ved diagnosetidspunkt har effekt. Bisfosfonatassossiert osteonekrose i kjeven kan sees etter langvarig behandling med Zoledronat (>9 mnd). Pasienter bør vurderes av tannlege før oppstart av bisfosfonat.

Anbefaling profylaktisk behandling med bisfosfonater:

  • Zoledronat 4 mg iv. over 15 min hver 4. uke. Behandlingstid 2 år.

Ved behandlingstrengende tilbakefall med aktiv skjelettsykdom startes behandling pånytt, men kan begrenses til ett års behandling. Bisfosfonater anbefales ikke hvis GFR<30 ml/min. Denosumab kan brukes i denne situasjonen, men man må være obs på potensiell hypokalsemi.

Anbefaling infeksjonsprofylakse

Anbefalinger:

  • Ved kombinasjonen hypogammaglobulinemi og residiverende, alvorlige infeksjoner med kapselkledde bakterier anbefales substitusjon med immunglobulin. Det brukes forskjel­lige preparater i forskjellige helseforetak, se egne instrukser for dosering. Behandlingen avsluttes hvis infeksjonstendensen ikke bedres.
  • Anbefaling Herpes Zoster profylakse ved proteasomhemmer, CD-38 antistoff og til 3 måneder etter HMAS.
    Valtrex 250 mg x 2 po, avsluttes 1–2 uker etter proteasomhemmer, og 3 mnd etter CD-38-antistoff.
  • Anemi
    Etter at de opprinnelige effektstudiene ble publisert, har det blitt rapportert økt fore­komst av trombose og dødelighet ved bruk av erytropoiesestimulerende medikamen­ter (ESA). Ved symptomgivende anemi som ikke responderer på myelomatose­behandling kan ESA likevel prøves.

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021