Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Maligne blodsykdommer er en fellesbetegnelse på blodkreftsykdommer. Dette handlings­programmet omhandler blodkreftsykdommer som tradisjonelt behandles av spesialister i blodsykdommer (hematologi). Når det gjelder lymfekreft, som i Norge for det meste behandles av spesialister i kreftsykdommer (onkologi), vises det til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer (Helsedirektoratet, 2019b). Når det gjelder blodkreft hos barn, vises det til det til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn (Helsedirektoratet, 2017a).

Leukemi brukes ofte som del av navnet på blodkreftsykdom hvor kreftcellene sirkulerer i bety­delig antall i blodet. Ved andre blodkreftsykdommer sirkulerer cellene ikke eller i liten grad.

De enkelte blodkreftsykdommene er til dels svært ulike. Handlingsprogrammet har derfor egne kapitler for hver sykdom.

Formålet med handlingsprogrammet er å sikre alle voksne norske pasienter med maligne blodsykdommer like muligheter for oppdatert diagnostikk og behandling basert på inter­nasjo­nale, nasjonale og i størst mulig grad evidensbaserte behandlingsprinsipper. Handlings­prog­ram­met skal sikre korrekt klassifikasjon og subklassifikasjon av maligne blodsykdommer, spesielt i den gruppe der det er grunnlag for å gi behandling med tanke på å oppnå komplett remisjon og helbredelse.

Målgrupper for dette handlingsprogrammet er først og fremst leger og legespesialister innen indremedisin, hematologi, radiologi og andre medisinske fagområder som har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med maligne blodsykdommer. Det vil også være av interesse for andre legespesialister og faggrupper som møter pasientgruppen, som fastleger og sykepleiere og pasienter og pårørende.

Behandlingsmetoder som er vurdert i Nye Metoder (det nasjonale systemet for metode­vurde­ring i spesialisthelsetjenesten) er omtalt i handlingsprogrammet. På grunn av et stort omfang av nye medikamenter på dette fagområdet, vil ikke det nasjonale handlingsprogrammet til enhver tid kunne være fullstendig oppdatert med siste status for hvert medikament som er sendt til behandling i Nye Metoder. Vi viser derfor til Nye Metoder sine nettsider for en fullstendig oppdatert informasjon om status for alle nye medikamenter i Nye Metoder.

Maligne blodsykdommer er alvorlige sykdommer. Behandling og omsorg stiller store krav til helsepersonellet for å ivareta pasienters og pårørendes behov for informasjon, støtte og symptomlindring på en god måte. Vi viser til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet, 2019a) for omtale og anbefalinger om denne delen av omsorgen.

Når det gjelder seneffekter etter kreftbehandling, vises det til Rapport om seneffekter etter kreft (Helsedirektoratet, 2017b).

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021