Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.2. Non-Hodgkin lymfom – overlevelse og prognostiske faktorer

Leveutsiktene har bedret seg over tid, spesielt det siste 10-år (se figur 3, i Epidemiologi). Overlevelsen er omtrent den samme for kvinner som for menn (nær 80 % % er i live etter 5 år) og er i betydelig grad avhengig av stadium, histologi og alder.

Det har vært en positiv utvikling, spesielt for de aggressive lymfomene. Vi forventer en fortsatt bedring i overlevelse i de nærmeste år. Det er viktig å merke seg at 5-års overlevelse ikke er ensbetydende med kurasjon for indolente lymfomer, overlevelseskurven «flater» ikke ut.

Overlevelseskurvene «krysser» etter 10–15 år; flere med aggressive lymfomer dør i løpet av de første år, men langtidsoverlevelsen er høyest for pasienter med disse lymfomtypene.

Prognostiske faktorer ved aggressivt non-Hodgkin lymfom

International Prognostic Index (IPI) for aggressive NHL er basert på funn fra et internasjonalt samarbeid mellom flere sentre i mange land mht å finne pålitelige prognostiske faktorer (0–1, 2, 3, 4–5). Det ble påvist 5 uavhengige negative prognostiske faktorer:

 1. Alder > 60 år
 2. LDH forhøyet
 3. > 1 ekstranodal affeksjon
 4. WHO status ≥ 2
 5. Stadium III/IV

Avhengig av antall risikofaktorer (0–5) deler modellen pasientene inn i 4 risikokategorier med betydelig forskjell i prognose (0–1, 2, 3, 4–5). Ved en retrospektiv analyse av de kliniske risikofaktorer over etter at rituximab ble del av behandlingen, beholder IPI sin relevans, men grupperingen av faktorene bør endres (0 versus 1–2 versus 3–5) (Sehn et al., 2007).

Ved alder ≤ 60 år benytter man en såkalt aldersjustert IPI der følgende 3 faktorer har en uavhengig negativ prognostisk verdi:

 1. LDH forhøyet
 2. WHO status ≥ 2
 3. Stadium III/IV

Kreftspesifikk overlevelse hos pasienter i ulike IPI grupper er vist i vedlegg 2. Det skal bemerkes at moderne behandling, spesielt introduksjonen av rituximab, har forbedret prognosen for alle risikogrupper og alle disse kurvene vil i dag antakelig ligge 10–20 % høyere.

En mer raffinert IPI score (NCCN-IPI) er utviklet, skiller pasientene bedre i ulike risikogrupper og vil kunne erstatte IPI i årene som kommer. NCCI IPI bruker de samme kliniske faktorene, men med fire aldersgrupper med score 0–3 (≤ 40, 40–60, > 60–75, ≥ 75) og med tre LDH nivåer (normal, >1–3, > 3 x normal) (Zhou et al., 2014)

Prognostiske faktorer ved follikulært non-Hodgkin lymfom

Selv om International Prognostic Index er basert på aggressive lymfomer, har flere undersøkelser vist at indeksen er av verdi mht å skille pasienter med god og dårlig prognose også ved indolente lymfomer. Det viser seg imidlertid at de aller fleste pasienter havner i gruppen for god prognose, og man har derfor hatt behov for en egen indeks for denne pasientgruppen. Gjennom et større samarbeidsprosjekt har man kommet frem til en slik prognostisk indeks for follikulære lymfomer, som raskt har fått stor anvendelse:

Det er utarbeidet en såkalt FLIPI (follicular lymphoma international prognostic index)-score som kan brukes til å gruppere pasienter med follikulært lymfom i tre kategorier; lav, intermediær og høy risiko (Solal-Celigny et al., 2004). Overlevelse for pasienter med follikulært lymfom basert på lav (0–1 faktorer), middels (2 faktorer) eller høy (3–5 faktorer) for FLIPI score.

 1. Alder > 60 år
 2. LDH forhøyet
 3. Ann Arbor stadium III–IV
 4. Hemoglobinnivå < 12,0 g/dL
 5. Antall nodale stasjoner > 4

Det er verdt å merke seg at > 4 lymfeknutestasjoner affisert er en negativ faktor i FLIPI score, og at angivelse av lymfeknutestasjoner ikke følger den tradisjonelle Ann Arbor definisjonen, se figur 4 nedenfor.

Lymfeknutestasjoner.png
Figur 4 

Selv om FLIPI representerer et framskritt og fortsatt er dominerende, er denne indeksen ikke optimal. Grunnlagsdata er hentet fra pre-rituximab-era. Indeksen er designet med overall survival (OS) som endepunkt, mens man i dag er enige om at progresjonsfri overlevelse (PFS) er bedre egnet for follikulære lymfomer. Man har derfor utviklet en FLIPI2, som tar hensyn til disse ting (Federico et al., 2009).

Prognostiske faktorer ved mantelcellelymfom

Mantlecell lymphoma international prognostic index (MIPI) stammer fra data fra kliniske studier i Tyskland. MIPI klassifiserer pasienter i tre risikogrupper; lav risiko, intermediær risiko og høy risiko basert på følgende faktorer (Hoster et al., 2008):

 1. Alder
 2. ECOG status
 3. LDH
 4. Leukocyttall

Der prosent Ki67 positive celler er tilgjengelig kan man kalkulere såkalt MIPI-C basert på de samme faktorer som over med tillegg av Ki67 (Hoster et al., 2016).

Utregning av MIPI og MIPI-C gjøres vha kalkulator som finnes på følgende link:

https://qxmd.com/calculate/calculator_149/mipi-mantle-cell-lymphoma-prognosis

 

Siste faglige endring: 10. desember 2021